Sử dụng kiểu dữ liệu String trong PHP

Đây là bài 8/53 bài của series môn học Lập trình Web PHP

Bài này sẽ giới thiệu các hàm dùng để xử lý kiểu dữ liệu String trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với XAMPP để biết cách chạy ứng dụng web PHP với XAMPP. Và các bạn cần đọc lại phần Kiểu dữ liệu String để biết cách tạo một String trong PHP.

1. Hàm strlen()

Hàm strlen() trong PHP có chức năng đếm độ dài của chuỗi ký tự (string). Các bạn đọc bài Đếm độ dài của chuỗi (string) với hàm strlen() trong PHP để biết cách sử dụng hàm này.

2. Hàm str_word_count()

Hàm str_word_count() trong PHP có chức năng đếm số từ (word) có trong chuỗi (string) hoặc trả về một mảng (array) chứa các từ trong chuỗi (string). Các bạn đọc bài Hàm str_word_count() trong PHP để biết cách sử dụng hàm này.

3. Hàm strrev()

Hàm strrev() trong PHP có chức năng đảo ngược (reverse) một chuỗi.

<?php
$domainname = "gochocit.com";
// output moc.ticohcog
echo strrev($domainname);
?>
Kết quả
moc.ticohcog

4. Hàm strpos()

Hàm strpos() trong PHP cho chức năng tìm kiếm một chuỗi cụ thể trong một chuỗi khác. Nếu tìm thấy, hàm strpos() trả về vị trí đầu tiên tìm thấy chuỗi. Nếu không tìm thấy, hàm strpos() sẽ trả về FALSE.

<?php
// output 6
echo strpos("gochocit.com", "it")."<br>";
// output FALSE
$result = strpos("gochocit.com", "admin");
var_dump($result);
?>
Kết quả
6
bool(false)

5. Hàm str_replace()

Hàm str_replace() trong PHP có chức năng tìm kiếm một chuỗi hoặc một mảng nào đó trong một chuỗi hoặc một mảng khác và thay thế nếu tìm thấy. Các bạn đọc bài Thay thế chuỗi hoặc mảng với hàm str_replace() trong PHP để biết cách sử dụng hàm này.

6. Hàm trim()

Hàm trim() giúp loại bỏ khoảng trắng hoặc một chuỗi cụ thể từ hai đầu của một chuỗi.

<?php
var_dump(" gochocit.com ");
echo "<br>";
var_dump(trim(" gochocit.com "));
echo "<br>";
var_dump(trim("gochocit.com", "go"));
echo "<br>";
var_dump(trim("gochocit.com", "om"));
echo "<br>";
var_dump(trim("gochocit.com", "goom"));
echo "<br>";
?>
Kết quả
string(14) " gochocit.com "
string(12) "gochocit.com"
string(10) "chocit.com"
string(10) "gochocit.c"
string(8) "chocit.c"

7. Hàm explode()

Hàm explode() giúp chuyển đổi một chuỗi (string) thành một mảng (array).

<?php
$welcome  = "Welcome to gochocit.com";
print_r(explode(" ", $welcome));
?>
Kết quả
Array ( [0] => Welcome [1] => to [2] => gochocit.com )

8. Hàm strtolower()

Hàm strtolower() giúp chuyển đổi một chuỗi thành một chuỗi chỉ gồm các ký tự thường (lowercase).

<?php
$welcome  = "WelCOME to GOCHOCIT.COM";
echo strtolower($welcome);
?>
Kết quả
welcome to gochocit.com

9. Hàm strtoupper()

Hàm strtoupper() giúp chuyển đổi một chuỗi thành một chuỗi chỉ gồm các ký tự hoa (uppercase).

<?php
$welcome  = "Welcome TO gochocit.COM";
echo strtoupper($welcome);
?>
Kết quả
WELCOME TO GOCHOCIT.COM

10. Hàm substr()

Hàm substr() trong PHP có chức năng lấy ra một chuỗi con trong chuỗi cha ban đầu. Chuỗi con được lấy ra phụ thuộc vào đối số truyền vào hàm substr(). Các bạn đọc bài Trích xuất chuỗi với hàm substr() trong PHP để biết cách sử dụng hàm này.

5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Các kiểu dữ liệu (data type) trong PHPSử dụng kiểu dữ liệu số (number) trong PHP >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.