wp-content/uploads/2021/10/algorithm.png

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (18 bài)

Tìm hiểu mối liên hệ giữa giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Cách đánh giá độ phức tạp của một giải thuật.
Một số thuật toán tìm kiếm và sắp xếp phổ biến.
Danh sách liên kết là gì? Cách xây dựng danh sách liên kết.
Tìm hiểu cấu trúc dữ liệu dạng cây và cách xây dựng cấu trúc dữ liệu này.


wp-content/uploads/2021/09/arduino.jpg

Lập trình Arduino cơ bản (17 bài)

Arduino là gì, cấu trúc của board mạch Arduino.
Cách cài đặt Arduino IDE, chương trình mô phỏng Proteus và chạy chương trình trên Arduino.
Xây dựng ứng dụng điều khiển một số linh kiện điện tử với Arduino.


wp-content/uploads/2021/10/oop-subject.png

Lập trình hướng đối tượng (19 bài)

Những nguyên lý và cách tiếp cận của kỹ thuật lập trình hướng đối tượng.
Các khái niệm lớp (class), đối tượng (object), thuộc tính (attribute), phương thức (method) trong lập trình hướng đối tượng.
Những tính chất của lập trình hướng đối tượng là tính đóng gói (encapsulation), tính kế thừa (inheritance), tính đa hình (polymorphism), tính trừu tượng (abstraction).


wp-content/uploads/2021/10/php.png

Lập trình Web PHP (53 bài)

Những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ PHP như cú pháp, từ khóa, các hàm thông dụng,…
Các cách kết nối hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL với ngôn ngữ PHP.
Những kiến thức cơ bản trong xây dựng website với ngôn ngữ PHP.


wp-content/uploads/2021/11/java-logo.png

Ngôn ngữ lập trình Java (62 bài)

Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Java.
Phương pháp lập trình hướng đối tượng trong Java.
Cơ chế xử lý lỗi ngoại lệ của Java.


wp-content/uploads/2022/01/python.png

Ngôn ngữ lập trình Python (54 bài)

Các khái niệm về ngôn ngữ lập trình Python. Các thành phần cơ bản, các cấu trúc dữ liệu của ngôn ngữ lập trình Python. Các thao tác xử lý với các tập tin bằng ngôn ngữ lập trình Python. Xử lý file xml và json với ngôn ngữ lập trình Python. Kết nối các hệ quản trị cơ sở dữ liệu với Python. Lập trình hướng đối tượng trong ngôn ngữ lập trình Python.


wp-content/uploads/2021/08/coding.png

Nhập môn lập trình (43 bài)

Khái niệm cơ bản về lập trình.
Cấu trúc rẽ nhánh, vòng lặp, kiểu dữ liệu.
Mảng và xử lý trong mảng.
Con trỏ và cách sử dụng con trỏ trong C++.
Dòng (stream) và thao tác xử lý tập tin.


wp-content/uploads/2021/08/motherboard.png

Phần cứng máy tính (42 bài)

Các khái niệm cơ bản về máy tính. Kiến trúc và mô hình tổng quát của máy tính. Các thành phần cơ bản của máy tính. Cách cài đặt hệ điều hành và phần mềm thông dụng cho máy tính.


wp-content/uploads/2021/08/desktop-computer.png

Sửa chữa Desktop cơ bản (16 bài)

Cấu tạo các thành phần trên mainboard Desktop. Nguyên lý cấp nguồn mainboard Desktop. Cách chuẩn đoán, sửa chữa mainboard Desktop.


wp-content/uploads/2021/10/laptop-repair.png

Sửa chữa Laptop cơ bản (18 bài)

Cấu tạo của các thành phần trong Laptop. Sơ đồ mạch mainboard Laptop. Các công cụ chuẩn đoán, sửa chữa Laptop. Cách chuẩn đoán, sửa chữa Laptop


wp-content/uploads/2021/08/coding.png

TH Nhập môn lập trình (15 bài)

Giải các bài tập về cấu trúc rẽ nhánh, vòng lặp, kiểu dữ liệu.
Giải các bài tập về mảng và xử lý trong mảng.
Giải các bài tập về con trỏ và cách sử dụng con trỏ trong C++.
Giải các bài tập về dòng (stream) và thao tác xử lý tập tin.


wp-content/uploads/2021/08/motherboard.png

TH Phần cứng máy tính (16 bài)

Đọc hiểu các thông số kỹ thuật của máy tính.
Lắp ráp máy tính.
Cài đặt máy tính.


wp-content/uploads/2021/08/desktop-computer.png

TH Sửa chữa Desktop cơ bản (9 bài)

Đọc hiểu schematic mainboard Desktop
Kiểm tra điện áp trên mainboard Desktop
Khò, hàn linh kiện trên mainboard Desktop
Kiểm tra mosfet trên mainboard Desktop


wp-content/uploads/2021/10/laptop-repair.png

TH Sửa chữa Laptop cơ bản (10 bài)

Nhận biết linh kiện trên mainboard Laptop. Đọc hiểu schematic mainboard Laptop. Kiểm tra điện áp trên mainboard Laptop. Kiểm tra, thay thế các linh kiện trên mainboard Laptop.


wp-content/uploads/2021/08/network.png

Thực hành Mạng máy tính (17 bài)

Bấm cáp mạng.
Xây dựng mạng LAN.
Quản lý các tài nguyên mạng.
Cài đặt một số dịch vụ mảng cơ bản.