Ngôn ngữ lập trình Python

Giới thiệu môn học Ngôn ngữ lập trình Python

1. Tóm tắt môn học Các khái niệm về ngôn ngữ lập trình Python. Các thành phần cơ bản, các cấu trúc dữ liệu trong Python. Các thao tác xử lý với các tập tin, file xml và json bằng Python. Kết nối các hệ quản trị cơ sở dữ liệu với Python. Lập trình […]

Cài đặt Python và môi trường lập trình với Visual Studio Code

1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python Python là một ngôn ngữ lập trình cấp cao, được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Python được sử dụng trong phát triển web, ứng dụng máy học,… Lập trình viên Guido van Rossum giới thiệu Python vào năm 1991 và được phát triển bởi […]

Một chương trình Python được thực thi như thế nào?

1. Một chương trình Python được thực thi như thế nào? Python thường được gọi là một ngôn ngữ thông dịch (interpreted language). Tuy nhiên, quá trình thực thi một chương trình Python bao gồm cả quá trình biên dịch (compiled) và thông dịch (interpreted). Chúng ta cùng xem sơ đồ bên dưới để hiểu […]

Các thành phần và cú pháp cơ bản trong chương trình Python

1. Từ khóa (keyword) trong Python Từ khóa (keyword) là những từ (word) được dành riêng trong Python. Chúng ta không thể sử dụng từ khóa để đặt tên biến, tên hàm hoặc bất kỳ định danh (identifier) nào khác. Chúng được sử dụng để xác định cú pháp và cấu trúc của ngôn ngữ […]

Đặc điểm của biến (variable) và hằng (constant) trong Python

1. Biến (variable) trong Python Một biến (variable) đại diện cho một vùng nhớ (trên RAM) lưu trữ dữ liệu của chương trình. Dữ liệu được lưu trữ trong vùng nhớ mà biến (variable) đại diện có thể thay đổi được. Ví dụ: Trong ví dụ trên, các vùng nhớ trên RAM sẽ lưu trữ […]

Các kiểu dữ liệu (data type) cơ bản trong Python

1. Kiểu dữ liệu số (numeric) trong Python Python hỗ trợ các kiểu dữ liệu số: số nguyên (integer), số thực (float) và số phức (complex). Python định nghĩa các lớp (class) là int, float và complex để lưu trữ và xử lý các kiểu dữ liệu số. – Số nguyên (integer) được đại diện […]

Các loại toán tử (operator) được hỗ trợ trong Python

Toán tử (operator) là các ký hiệu đặc biệt trong Python để thực hiện các phép tính số học hoặc logic trên các giá trị hoặc biến. Python hỗ trợ các toán tử như: Toán tử số học (arithmetic operator) Toán tử so sánh (comparison operator) Toán tử logic (logical operator) Toán tử trên bit […]

Nhập xuất (input/output) cơ bản trong Python

1. Nhập (input) trong Python Python cung cấp sẵn hàm input() để giúp chúng ta nhập dữ liệu cần thiết từ bàn phím cho chương trình. Ví dụ: Kết quả Khi hàm input() thực thi, luồng chương trình sẽ bị dừng lại cho đến khi người dùng nhập ký tự gì đó vào. Lưu ý: […]

Bộ nhớ biến và quản lý bộ nhớ trong Python

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu bản chất dữ liệu được lưu trữ mà biến (variable) tham chiếu đến. Sau đó, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về cơ chế quản lý bộ nhớ trong Python. Để làm cơ sở tìm hiểu các kiến thức trong bài này, các bạn nên đọc lại […]

Cấu trúc điều khiển rẽ nhánh if…else trong Python

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng câu lệnh if…else trong Python. Câu lệnh if…else giúp chúng ta ra quyết định thực thi một đoạn mã nào đó nếu thỏa một điều kiện nhất định. Tư duy về cấu trúc rẽ nhánh if…else trong Python cũng giống các ngôn ngữ khác […]