Lập trình Web PHP

Giới thiệu môn học Lập trình Web PHP

1. Tóm tắt môn học Môn học Lập trình Web PHP gồm những nội dung chính sau: Cú pháp, các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình PHP. Lập trình hướng đối tượng trong ngôn ngữ lập trình PHP. Sử dụng PHP để xử lý request, response giữa client và server trong lập […]

PHP là gì? Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình PHP

1. PHP là gì? Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình PHP 1.1. PHP là gì? PHP được tạo ra bởi Rasmus Lerdorf vào năm 1994. Ban đầu, PHP thực chất là một tập hợp các mã nhị phân (binary) của Common Gateway Interface (CGI) được viết bằng ngôn ngữ C. Rasmus Lerdorf sử dụng […]

Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với XAMPP

1. Trình thông dịch PHP (PHP interpreter) PHP là một ngôn ngữ lập trình kịch bản mã nguồn mở (open source scripting language). Code PHP thường được xử lý trên web server bởi trình thông dịch PHP (PHP interpreter). PHP interpreter có thể chạy độc lập (không cần web server) hoặc được tích hợp trong […]

Cú pháp (syntax) và các thành phần cơ bản trong PHP

Bài này sẽ giới thiệu cú pháp (syntax) và các thành phần cơ bản trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với XAMPP để biết cách chạy ứng dụng web PHP với XAMPP. 1. Cú pháp cơ bản của PHP Các […]

Sự khác nhau giữa echo và print trong PHP

1. echo và print là những cấu trúc ngôn ngữ Cấu trúc ngôn ngữ (language construct) là những thành phần thuộc cú pháp, từ vựng của ngôn ngữ PHP. Chúng được khai báo, định nghĩa trong Core của PHP. Chúng không thuộc về thư viện nào cả, có thể được sử dụng mà không cần […]

Cách sử dụng biến (variable) và hằng (constant) trong PHP

Bài này sẽ giới thiệu biến (variable) và hằng (constant) trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với XAMPP để biết cách chạy ứng dụng web PHP với XAMPP. 1. Tạo biến (variable) trong PHP Một biến (variable) là nơi lưu […]

Các kiểu dữ liệu (data type) trong PHP

Bài này sẽ giới thiệu các kiểu dữ liệu (data type) trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với XAMPP để biết cách chạy ứng dụng web PHP với XAMPP. 1. Các kiểu dữ liệu (data type) trong PHP Biến (variable) […]

Sử dụng kiểu dữ liệu String trong PHP

Bài này sẽ giới thiệu các hàm dùng để xử lý kiểu dữ liệu String trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với XAMPP để biết cách chạy ứng dụng web PHP với XAMPP. Và các bạn cần đọc lại phần […]

Sử dụng kiểu dữ liệu số (number) trong PHP

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về các kiểu dữ liệu số (number) trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với XAMPP để biết cách chạy ứng dụng web PHP với XAMPP. Và các bạn cần đọc lại […]

Các hàm toán học (math function) trong PHP

PHP có xây dựng sẵn rất nhiều hàm toán học (math function) giúp thao tác, tính toán trên các con số. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng một số math functions. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP […]