Đếm độ dài của chuỗi (string) với hàm strlen() trong PHP

1. Chức năng của hàm strlen()

Hàm strlen() trong PHP có chức năng đếm độ dài của chuỗi ký tự (string).

2. Cú pháp của hàm strlen()

strlen(string $string): int

Trong đó:

  • $string là chuỗi cần đếm độ dài.
  • Kiểu dữ liệu trả về là kiểu số nguyên, chứa độ dài của $string. Nếu chuỗi rỗng thì kết quả nhận được sẽ là 0.

Lưu ý: Bản chất của hàm strlen() là đếm số byte trong chuỗi $string. Nếu đối số truyền vào hàm strlen() không phải chuỗi thì có thể gây ra lỗi.

Fatal error: Uncaught TypeError: strlen(): Argument #1 ($str) must be of type string

3. Một số ví dụ sử dụng hàm strlen()

Đếm độ dài của chuỗi trong php

$str = 'abcdef';
echo strlen($str);//6

$str = ' ab cd ';
echo strlen($str);//7

$str = 92780;
//có thể đếm số chữ số
echo strlen($str);//5

$str = '';//chuỗi rỗng
echo strlen($str);//0

Lỗi khi đếm độ dài của array

$arr = array('1', '3', '7');
echo strlen($arr);//lỗi

Hàm strlen() được hỗ trợ trong PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8.

5/5 - (1 bình chọn)
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.