Giới thiệu môn học Lập trình Web PHP

Đây là bài 1/53 bài của series môn học Lập trình Web PHP

1. Tóm tắt môn học

Môn học Lập trình Web PHP gồm những nội dung chính sau:

  • Cú pháp, các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình PHP.
  • Lập trình hướng đối tượng trong ngôn ngữ lập trình PHP.
  • Sử dụng PHP để xử lý request, response giữa client và server trong lập trình web.
  • Nhúng mã nguồn PHP vào HTML.
  • Cách sử Session, Cookie trong lập trinh web với PHP.
  • Sử dụng PHP để kết nối, thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL trong phát triển web động.

2. Chuẩn đầu ra môn học

  • Trình bày được cú pháp, các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình PHP.
  • Cài đặt và sử dụng được một số phần mềm hỗ trợ phát triển website PHP.
  • Vận dụng được các kiến thức cơ bản về lập trình PHP để xây dựng một ứng dụng web cơ bản.

3. Nội dung môn học

Bài 1Giới thiệu môn học Lập trình Web PHP

Phần 1 – PHP cơ bản

Bài 2PHP là gì? Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình PHP

Bài 3Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với XAMPP

Bài 4Cú pháp (syntax) và các thành phần cơ bản trong PHP

Bài 5Sự khác nhau giữa echo và print trong PHP

Bài 6Cách sử dụng biến (variable) và hằng (constant) trong PHP

Bài 7Các kiểu dữ liệu (data type) trong PHP

Bài 8Sử dụng kiểu dữ liệu String trong PHP

Bài 9Sử dụng kiểu dữ liệu số (number) trong PHP

Bài 10Các hàm toán học (math function) trong PHP

Bài 11Sử dụng kiểu dữ liệu boolean trong PHP

Bài 12Các loại toán tử (operator) trong PHP

Bài 13Xây dựng và sử dụng hàm (function) trong PHP

Bài 14Các biến superglobals trong PHP

Bài 15Cách sử dụng câu lệnh include, require trong PHP

Phần 2 – Cấu trúc rẽ nhánh và vòng lặp trong PHP

Bài 16Cấu trúc rẽ nhánh if…else trong PHP

Bài 17Cấu trúc rẽ nhánh switch…case trong PHP

Bài 18Cấu trúc vòng lặp for và foreach trong PHP

Bài 19Cấu trúc vòng lặp while và do…while trong PHP

Bài 20Sử dụng câu lệnh break và continue với cấu trúc vòng lặp trong PHP

Phần 3 – Mảng (array) trong PHP

Bài 21Cách tạo mảng (array) và thao tác với mảng trong PHP

Bài 22Mảng kết hợp (associative array) trong PHP

Bài 23Mảng 2 chiều (2 dimensional array) trong PHP

Bài 24Các hàm sắp xếp (sort) mảng trong PHP

Phần 4 – Xử lý lỗi (error) và ngoại lệ (exception) trong PHP

Bài 25Các loại lỗi (error) trong PHP

Bài 26Cách xử lý lỗi (error) trong PHP

Bài 27Ngoại lệ (exception) trong PHP

Phần 5 – Xử lý file với PHP

Bài 28Mở (open) và đọc (read) file trong PHP

Bài 29Tạo (create) và ghi (write) file trong PHP

Phần 6 – PHP OOP

Bài 30Xây dựng lớp (class) và tạo đối tượng (object) trong PHP

Bài 31Hàm khởi tạo (constructor) và hàm hủy (destructor) của class trong PHP

Bài 32Các chỉ định truy cập (access modifier) trong PHP

Bài 33Tính kế thừa (inheritance) trong PHP

Bài 34Lớp trừu tượng (abstract class) và interface trong PHP

Bài 35Trait là gì? Cách sử dụng Trait trong PHP

Bài 36Phương thức tĩnh (static method) và thuộc tính tĩnh (static property) trong PHP

Bài 37Namespace trong PHP dùng để làm gì?

Phần 7 – Lập trình Web PHP

Bài 38Xử lý html form với PHP

Bài 39Kiểm tra (validation) dữ liệu trong html form với PHP

Bài 40Kiểm tra (validation) email và url với PHP

Bài 41Xử lý upload file với PHP

Bài 42Cookie là gì? Sử dụng cookie trong PHP

Bài 43Session là gì? Sử dụng session trong PHP

Bài 44Xử lý dữ liệu JSON trong PHP

Phần 8 – Kết nối MySQL với PHP

Bài 45Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL với PHP sử dụng MySQLi

Bài 46Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL với PHP sử dụng PDO

Bài 47Tạo database và tạo table trong MySQL với PHP

Bài 48Thêm (insert) dữ liệu trong MySQL với PHP

Bài 49Thêm (insert) nhiều record dữ liệu trong MySQL với PHP

Bài 50Xóa (delete) dữ liệu trong MySQL với PHP

Bài 51Truy vấn (select) dữ liệu và câu lệnh where trong MySQL với PHP

Bài 52Sửa (update) dữ liệu và câu lệnh drop trong MySQL với PHP

Bài 53Câu lệnh order by và limit trong MySQL với PHP

5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn họcPHP là gì? Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình PHP >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.