Giới thiệu môn học Nhập môn lập trình

Đây là bài 1/43 bài của series môn học Nhập môn lập trình

1. Tóm tắt môn học

Môn học Nhập môn lập trình gồm những nội dung chính sau:

  • Giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập trình trên máy tính. Gồm phương pháp tư duy logic, cách biểu diễn các bài toán lập trình bằng lưu đồ, các bước giải một bài toán lập trình,…
  • Hướng dẫn sinh viên lập trình cơ bản bằng ngôn ngữ lập trình C/ C++.

2. Mục tiêu môn học

Giúp sinh viên nắm được các kiến thức:

  • Cách biểu diễn dữ liệu trên máy tính, các phép toán số học và logic cơ bản.
  • Hiểu rõ cách lập trình với các cấu trúc điều khiển, lập trình hàm và một số kỹ năng xử lý dữ liệu kiểu mảng và dữ liệu kiểu cấu trúc.
  • Kiến thức về ngôn ngữ lập trình C/C++ với môi trường soạn thảo Microsoft Visual Studio.
  • Lập trình các chương trình máy tính để giải những bài toán thực tế.

3. Chuẩn đầu ra môn học

  • Trình bày được cách biểu diễn dữ liệu trên máy tính, các phép toán số học và logic cơ bản.
  • Xây dựng được lưu đồ giải thuật cho bài toán lập trình
  • Sử dụng thành thạo các kiểu dữ liệu cơ bản, biến, hằng, các phép toán và cấu trúc điều khiển, hàm, dữ liệu kiểu mảng, dữ liệu kiểu cấu trúc và con trỏ của ngôn ngữ lập trình C/C++
  • Lập trình được các bài toán lập trình cơ bản sử dụng ngôn ngữ C/C++.

4. Nội dung môn học Nhập môn lập trình

Bài 1 – Giới thiệu môn học Nhập môn lập trình

Phần 1 – Những kiến thức cơ bản về lập trình

Bài 2 – Lập trình là gì? Phân loại ngôn ngữ lập trình
Bài 3 – Thuật toán là gì? Các phương pháp biểu diễn thuật toán
Bài 4 – Các bước xây dựng một chương trình máy tính

Phần 2 – Cơ bản về ngôn ngữ C++

Bài 5 Ngôn ngữ C++ là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C++
Bài 6 Cấu trúc một chương trình trong C++
Bài 7 Các kiểu dữ liệu cơ bản trong C++
Bài 8 Khái niệm biến, hằng và minh họa với C++
Bài 9 Các lệnh gán và nhập xuất cơ bản trong C++
Bài 10 Hiểu rõ về bộ nhớ của biến trong C++
Bài 11 Toán tử số học và toán tử quan hệ trong C++
Bài 12 Toán tử logic, toán tử trên bit và toán tử gán trong C++
Bài 13 Biểu thức và thứ tự ưu tiên của các toán tử trong biểu thức
Bài 14 Thư viện cmath và một số hàm toán học thông dụng trong C++

Phần 3 – Cấu trúc rẽ nhánh trong C++

Bài 15 Cấu trúc rẽ nhánh if else và minh họa với C++
Bài 16 Cấu trúc rẽ nhánh switch case và minh họa với C++
Bài 17 Cú pháp và cách sử dụng toán tử điều kiện trong C++

Phần 4 – Cấu trúc lặp trong C++

Bài 18 Cú pháp và cách sử dụng vòng lặp while trong C++
Bài 19 Sử dụng vòng lặp do while và sự khác nhau với while
Bài 20 Cú pháp và cách sử dụng vòng lặp for trong C++
Bài 21 Cách sử dụng câu lệnh break, continue và go to trong C++

Phần 5 – Cách viết hàm trong C++

Bài 22 Khái niệm hàm (function) trong lập trình và minh họa với C++
Bài 23 Các loại hàm (function) có thể được định nghĩa trong C++
Bài 24 Truyền tham trị và truyền tham chiếu cho hàm trong C++
Bài 25 Nạp chồng hàm (function overloading) là gì?
Bài 26 Biến toàn cục và biến cục bộ trong chương trình
Bài 27 Hàm đệ quy trong lập trình và minh họa với C++

Phần 6 – Cấu trúc dữ liệu mảng trong C++

Bài 28 Mảng một chiều là gì? Cách khai báo và khởi tạo trong C++
Bài 29 Các kỹ thuật lập trình với mảng một chiều và minh họa với C++
Bài 30 Chuỗi ký tự là gì? Cách khởi tạo và một số kỹ thuật lập trình trên chuỗi
Bài 31 Lớp string trong C++ và các hàm thường dùng của lớp string
Bài 32 Mảng hai chiều là gì? Cách khai báo và khởi tạo trong C++
Bài 33 Các kỹ thuật lập trình với mảng 2 chiều và minh họa với C++

Phần 7 – Kiểu dữ liệu cấu trúc

Bài 34 Kiểu dữ liệu cấu trúc (struct) trong C++: định nghĩa và khai báo biến
Bài 35 Một số kỹ thuật lập trình với kiểu dữ liệu cấu trúc (struct) trong C++
Bài 36 Kỹ thuật lập trình với mảng cấu trúc và truyền cấu trúc cho hàm

Phần 8 – Con trỏ và cách sử dụng con trỏ trong C++

Bài 37 Khái niệm con trỏ (pointer) và cách khai báo biến con trỏ trong C++
Bài 38 Sự tương quan giữa con trỏ và mảng trong C++
Bài 39 Kỹ thuật lập trình với kiểu cấu trúc và con trỏ trong C++
Bài 40 Kỹ thuật lập trình truyền con trỏ cho hàm trong C++
Bài 41 Kỹ thuật cấp phát bộ nhớ động và minh họa với C++

Phần 9 – Thao tác với tập tin trong C++

Bài 42 Dòng (stream) là gì? Tập tin (file) và phân loại tập tin trong lập trình
Bài 43 Các kỹ thuật lập trình với tập tin (file) trong C++

5/5 - (3 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn họcLập trình là gì? Phân loại ngôn ngữ lập trình >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

3 bình luận về bài viết “Giới thiệu môn học Nhập môn lập trình

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.