Sự khác nhau giữa echo và print trong PHP

Đây là bài 5/53 bài của series môn học Lập trình Web PHP

1. echo và print là những cấu trúc ngôn ngữ

Cấu trúc ngôn ngữ (language construct) là những thành phần thuộc cú pháp, từ vựng của ngôn ngữ PHP. Chúng được khai báo, định nghĩa trong Core của PHP. Chúng không thuộc về thư viện nào cả, có thể được sử dụng mà không cần khai báo thêm bất kỳ thư viện PHP nào nữa.

Trong PHP, có nhiều cấu trúc ngôn ngữ như while, for, do while, if else, switch case, array, return, require, echo, print,

Đặc điểm của cấu trúc ngôn ngữ:

    • Tốc độ thực hiện rất nhanh, được tối ưu cùng với trình phiên dịch của PHP.
    • Không cần gọi thêm 1 thư viện hay 1 hàm nào của PHP để thực thi cả.

2. Sử dụng echo trong PHP

echo cho phép xuất ra một hay nhiều chuỗi (string). Những chuỗi này không có ký tự thêm dòng mới ‘\n’. Cú pháp:

echo(string ...$expressions): void

Đối số của echo là danh sách các $expression theo sau từ khóa echo. Chúng được phân tách với nhau bằng dấu phẩy “,”. Nếu đối số của echo không phải chuỗi cũng sẽ tự động bị chuyển đổi thành chuỗi khi xuất ra.

Lưu ý: Không phải đối số nào cũng có thể được chuyển đổi thành chuỗi. Ví dụ, sử dụng echo để xuất mảng (array) thì sẽ có cảnh báo Warning.

<?php
$a=array('a', 1, 7);
echo $a;
?>
Warning

Warning: Array to string conversion in C:\xampp\htdocs\test\echo_print\echo_print.php on line 3
Array

echo không có kiểu trả về (void).

echo có một cú pháp viết tắt, đó là <?=$expression?>. Khi sử dụng cú pháp viết tắt này, bạn phải đặt nó ở ngoài <?php ?>.

<?php
$a = 5;
$string = "Hello PHP.";
?>
<?="Toi la toi",$a,$string?>

Một số ví dụ sử dụng echo

<?php
echo "Hello PHP."."<br>";//Hello PHP.
echo ("Hello PHP.")."<br>";////Hello PHP.
echo "Hello", "PHP"."<br>";//HelloPHP
echo ("Hello"), ("PHP")."<br>";//HelloPHP
echo "Hello PHP
PHP is so great
I love it"."<br>";//Hello PHP PHP is so great I love it
echo "Hello PHP\nPHP is so great\nI love it"."<br>";//Hello PHP PHP is so great I love it
$value = 5;
echo "I have $value apples"."<br>";//I have 5 apples
echo "I have ".$value. " apples"."<br>";//I have 5 apples
echo 6 * 7;//42
echo "<br>";
$some_var = true;
echo $some_var ? 'true'."<br>": 'false'."<br>";//true
?>
Kết quả
Hello PHP.
Hello PHP.
HelloPHP
HelloPHP
Hello PHP PHP is so great I love it
Hello PHP PHP is so great I love it
I have 5 apples
I have 5 apples
42
true

3. Sử dụng print trong PHP

print cho phép xuất ra một chuỗi. Cú pháp:

print(string $expression): int

print xuất ra $expression. print chỉ chấp nhận một đối số duy nhất và kết quả trả về luôn là 1.

Nếu print có nhiều đối số sẽ gây ra lỗi.

print ("Hello", "PHP");
Kết quả lỗi
Parse error: syntax error, unexpected token ","

Kết quả trả về của print là kiểu int và luôn có giá trị là 1

<?php
$value = print("Hello PHP.");
echo "value = ".$value;
?>
Kết quả
Hello PHP.
value = 1

Nếu đối số của print không phải chuỗi cũng sẽ tự động bị chuyển đổi thành chuỗi khi xuất ra. Tuy nhiên, không phải đối số nào cũng có thể được chuyển đổi thành chuỗi. Cũng có thể gặp cảnh báo Warning:

Warning: Array to string conversion

Một số ví dụ sử dụng print

<?php
print "Hello PHP."."<br>";//Hello PHP.
print ("Hello PHP.")."<br>";////Hello PHP.
print "Hello PHP
PHP is so great
I love it"."<br>";//Hello PHP PHP is so great I love it
print "Hello PHP\nPHP is so great\nI love it"."<br>";//Hello PHP PHP is so great I love it
$value = 5;
print "I have $value apples"."<br>";//I have 5 apples
print "I have ".$value. " apples"."<br>";//I have 5 apples
print 6 * 7;//42
print "<br>";
$some_var = true;
print $some_var ? 'true'."<br>": 'false'."<br>";//true
?>
Kết quả
Hello PHP.
Hello PHP.
Hello PHP PHP is so great I love it
Hello PHP PHP is so great I love it
I have 5 apples
I have 5 apples
42
true

echo có thể có nhiều đối số và không có kiểu trả về (void). print chỉ có một đối số duy nhất, có kiểu trả về là int và giá trị trả về luôn là 1. Đó là sự khác nhau giữa echo và print trong PHP.

5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Cú pháp (syntax) và các thành phần cơ bản trong PHPCách sử dụng biến (variable) và hằng (constant) trong PHP >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.