KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Nhập môn lập trình

-Khái niệm cơ bản về lập trình
-Cấu trúc rẽ nhánh, vòng lặp, kiểu dữ liệu
-Mảng và xử lý mảng
-Gồm 43 bài học

Đọc thêm
Lập trình Arduino cơ bản

-Cấu trúc của board mạch Arduino
-Xây dựng ứng dụng điều khiển một số linh kiện điện tử với Arduino
-Gồm 17 bài học

Đọc thêm
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

-Mối liên hệ giữa cấu trúc dữ liệu và thuật toán
-Các thuật toán tìm kiếm và sắp xếp
-Các cấu trúc dữ liệu thường dùng
-Gồm 18 bài học

Đọc thêm
Phương pháp lập trình hướng đối tượng

-Những nguyên lý của lập trình hướng đối tượng
-Các khái niệm cơ bản và tính chất của lập trình hướng đối tượng
-Gồm 19 bài học

Đọc thêm
Ngôn ngữ lập trình Java

-Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Java
-Phương pháp lập trình hướng đối tượng trong Java
-Cơ chế xử lý lỗi ngoại lệ của Java

Đọc thêm
Ngôn ngữ lập trình Python

-Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Python
-Các cấu trúc dữ liệu trong Python
-Python hỗ trợ lập trình hướng đối tượng

Đọc thêm
Lập trình Web PHP

-Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình PHP
-PHP và lập trình web
-PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL trong phát triển web động

Đọc thêm
Thực hành Nhập môn lập trình

-Bài tập cấu trúc rẽ nhánh, vòng lặp, kiểu dữ liệu
-Bài tập mảng và xử lý mảng
-Gồm 50 bài học

Đọc thêm
Chia sẻ trên mạng xã hội: