Thay thế chuỗi hoặc mảng với hàm str_replace() trong PHP

1. Chức năng của hàm str_replace()

Hàm str_replace() trong PHP có chức năng tìm kiếm một chuỗi hoặc một mảng nào đó trong một chuỗi hoặc một mảng khác và thay thế nếu tìm thấy.

2. Cú pháp của hàm str_replace()

str_replace(
  array|string $search,
  array|string $replace,
  string|array $subject,
  int $count = null
): string|array

Hàm str_replace() sẽ tìm kiếm $search trong $subject. Nếu tìm thấy thì sẽ thay thế tất cả $search trong $subject bằng $replace.

Các tham số:

  • $search là giá trị được tìm kiếm trong $subject.
  • $replace là giá trị thay thế cho $search khi tìm thấy $search trong $subject.
  • $subject là chuỗi hoặc mảng được tìm kiếm và thay thế.
  • $count là số lần $search được thay thế bởi $replace trong $subject.

Kết quả trả về của hàm str_replace() là chuỗi hoặc mảng sau khi được tìm kiếm và thay thế.

3. Một số ví dụ sử dụng hàm str_replace()

$bodytag = str_replace("%body%", "black", "body text='%body%'");
echo $bodytag."<br>";//body text='black'

$vowels = array("a", "e", "i", "o", "u", "A", "E", "I", "O", "U");
$onlyconsonants = str_replace($vowels, "", "Hello World of PHP");
echo $onlyconsonants."<br>";//Hll Wrld f PHP

$phrase = "You should eat fruits, vegetables, and fiber every day.";
$healthy = array("fruits", "vegetables", "fiber");
$yummy  = array("pizza", "beer", "ice cream");

$newphrase = str_replace($healthy, $yummy, $phrase);
echo $newphrase."<br>";//You should eat pizza, beer, and ice cream every day.

$str = str_replace("ll", "", "good golly miss molly!", $count);
echo $count."<br>";//2

$phrase = array("fruits");
$healthy = array("fruits", "vegetables", "fiber");
$yummy  = array("pizza", "beer");

$newphrase = str_replace($healthy, $yummy, $phrase);
print_r($newphrase);//Array ( [0] => pizza )

Nếu $search là mảng và $replace cũng là mảng nhưng số phần tử $replace ít hơn số phần tử $search thì phần tử trống sẽ được thay thế.

$phrase = "You should eat fruits, vegetables, and fiber every day.";
$healthy = array("fruits", "vegetables", "fiber");//3 phần tử
$yummy  = array("pizza", "beer");//2 phần tử

$newphrase = str_replace($healthy, $yummy, $phrase);//You should eat pizza, beer, and every day.
5/5 - (2 bình chọn)
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.