Giới thiệu môn học Phương pháp lập trình hướng đối tượng

Đây là bài 1/19 bài của series môn học Lập trình hướng đối tượng

1. Tóm tắt môn học

Môn học Phương pháp lập trình hướng đối tượng gồm những nội dung chính sau:

  • Những nguyên lý và cách tiếp cận của kỹ thuật lập trình hướng đối tượng.
  • Các khái niệm lớp (class), đối tượng (object), thuộc tính (attribute), phương thức (method) trong lập trình hướng đối tượng
  • Những tính chất của lập trình hướng đối tượng là tính đóng gói (encapsulation), tính kế thừa (inheritance), tính đa hình (polymorphism), tính trừu tượng (abstraction).
  • Cách thức trao đổi, liên lạc thông tin giữa các object trong lập trình hướng đối tượng.

2. Mục tiêu môn học

Giúp sinh viên nắm được các kiến thức:

  • Những nguyên lý và cách tiếp cận của kỹ thuật lập trình hướng đối tượng.
  • Các khái niệm cơ bản và các tính chất của phương pháp lập trình OOP.
  • Kỹ năng phân tích, thiết kế chương trình theo phương pháp lập trình OOP.
  • Kỹ năng thiết kế, cài đặt chương trình theo phương pháp lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ C++.

3. Chuẩn đầu ra môn học

  • Trình bày được những nguyên lý và cách tiếp cận của kỹ thuật lập trình hướng đối tượng.
  • Mô tả được các đặc điểm, tính chất của phương pháp lập trình hướng đối tượng.
  • Phân tích, thiết kế, cài đặt được các chương trình theo kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ C++.
  • Vận dụng kỹ thuật lập trình hướng đối tượng để giải quyết các bài toán thực tế.

4. Nội dung môn học

Để làm cơ sở học tốt môn Phương pháp lập trình hướng đối tượng, các bạn cần có những kiến thức cơ bản về tư duy lập trình. Các bạn có thể xem lại series môn học Nhập môn lập trình.

Bài 1 – Giới thiệu môn học Phương pháp lập trình hướng đối tượng

Phần 1 – Lớp và đối tượng trong lập trình hướng đối tượng

Bài 2 – Đặc điểm của các phương pháp lập trình

Bài 3 – Khái niệm lớp và đối tượng trong lập trình hướng đối tượng

Bài 4 – Định nghĩa lớp trong lập trình hướng đối tượng với C++

Bài 5 – Khai báo đối tượng (object) trong lập trình hướng đối tượng (OOP)

Bài 6 – Hàm khởi tạo (constructor) và hàm hủy (destructor) của lớp trong OOP

Bài 7 – Truyền đối tượng (object) vào hàm (function) trong C++

Bài 8 – Khai báo và sử dụng con trỏ đối tượng trong C++

Bài 9 – Các thành phần tĩnh (static member) trong lớp (class)

Bài 10 – Hàm bạn (friend function) trong lập trình hướng đối tượng với C++

Bài 11 – Nạp chồng toán tử (operator overloading) trong C++

Phần 2 – Tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng

Bài 12 – Khái niệm kế thừa và đơn kế thừa trong lập trình hướng đối tượng

Bài 13 – Dẫn xuất public, protected, private trong kế thừa và minh họa với C++

Bài 14 – Lớp dẫn xuất (derived class) trong lập trình hướng đối tượng với C++

Bài 15 – C++ hỗ trợ đa kế thừa trong lập trình hướng đối tượng

Bài 16 – Hàm ảo (virtual function) trong lập trình hướng đối tượng với C++

Bài 17 – Hàm thuần ảo (pure virtual function) và lớp trừu tượng (abstract class) trong C++

Phần 3 – Tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng

Bài 18 – Khái niệm đa hình (polymorphism) trong lập trình hướng đối tượng

Bài 19 – Khái niệm lớp cơ sở ảo trong lập trình hướng đối tượng với C++

4.6/5 - (30 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn họcĐặc điểm của các phương pháp lập trình >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.