Các hàm toán học (math function) trong PHP

Đây là bài 10/53 bài của series môn học Lập trình Web PHP

PHP có xây dựng sẵn rất nhiều hàm toán học (math function) giúp thao tác, tính toán trên các con số. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng một số math functions. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với XAMPP để biết cách chạy ứng dụng web PHP với XAMPP. Và các bạn cần đọc lại bài Sử dụng kiểu dữ liệu số (number) trong PHP để nắm vững về kiểu number trong PHP.

1. Hàm pi() trong PHP

Hàm pi() giúp trả về giá trị của số PI.

<?php
// output 3.1415926535898
echo(pi());
?>

2. Hàm min() và max() trong PHP

Hàm min()max() giúp tìm ra giá trị nhỏ nhấtgiá trị lớn nhất trong các số cụ thể.

<?php
// output -20
echo(min(0.1, 10, 3, 2, -8.1, -20));
// output 10
echo(max(0.1, 10, 3, 2, -8.1, -20));
?>

3. Hàm abs() trong PHP

Hàm abs() giúp trả về giá trị tuyệt đối của một số.

<?php
// output 6.7
echo(abs(-6.7));
// output 6.7
echo(abs(6.7));
?>

4. Hàm sqrt() trong PHP

Hàm sqrt() giúp trả về căn bậc 2 của một số.

<?php
// output 9
echo(sqrt(81));
?>

5. Hàm round() trong PHP

Hàm round() giúp làm tròn một số thực (Float) thành một số nguyên (Integer) gần nhất.

<?php
// output 1
echo(round(0.60));
// output 0
echo(round(0.49));
// output 1
echo(round(0.5));
?>

6. Hàm rand() trong PHP

Hàm rand() giúp trả về một số ngẫu nhiên (random number). Chúng ta có thể sử dụng tham số minmax của rand() để chỉ định giá trị ngẫu nhiên nhỏ nhất và lớn nhất được trả về.

<?php
echo(rand());
echo "<br>";
echo(rand(21, 99));
?>

7. Hàm base_convert() trong PHP

Hàm base_convert() giúp chuyển đổi một số giữa các hệ cơ số khác nhau. Cú pháp:

base_convert(string $num, int $from_base, int $to_base): string

Trong đó,

  • $num: Số cần chuyển đổi.
  • $from_base: Từ một hệ cơ số.
  • $to_base: Sang hệ cơ số khác.
<?php
$hexadecimal = 'a37';
// output 2615
echo base_convert($hexadecimal, 16, 10);
echo "<br>";
$octal = '17';
// output 1111
echo base_convert($octal, 8, 2);
echo "<br>";
$binary = '10110000';
// output b0
echo base_convert($binary, 2, 16);
echo "<br>";
// wrong base
$test = '12';
// output 1
echo base_convert($octal, 2, 8);
?>

8. Hàm pow() trong PHP

Hàm pow() trả về giá trị x lũy thừa y.

<?php
// output 16
echo(pow(2,4) . "<br>");
// output 16
echo(pow(-2,4) . "<br>");
// output 0.0625
echo(pow(-2,-4) . "<br>");
// output NAN
echo(pow(-2,-3.2));
?>

9. Hàm exp() trong PHP

Hàm exp(x) trả về giá trị của số E lũy thừa x. Số E xấp xỉ 2.718282.

<?php
// output 1
echo(exp(0) . "<br>");
// output 2.718281828459
echo(exp(1) . "<br>");
// output 22026.465794807
echo(exp(10) . "<br>");
// output 121.51041751873
echo(exp(4.8));
?>

10. Những hằng toán học trong PHP

PHP đã định nghĩa sẵn một số hằng toán học (Predefined Math Constants). Bảng bên dưới là một số hằng toán học trong PHP.

HằngGiá trịMô tả
INFINFVô cực
M_E2.7182818284590452354Số e
M_EULER0.57721566490153286061Hằng số Euler
M_PI3.14159265358979323846Số Pi
NANNANNot A Number
PHP_ROUND_HALF_UP1Làm tròn lên
PHP_ROUND_HALF_DOWN2Làm tròn xuống

PHP còn rất nhiều hàm toán học khác, các bạn có thể thao khảo thêm ở Math Functions PHP. Ngoài ra, PHP cũng còn nhiều Predefined Constants khác, các bạn có thể tham khảo thêm ở Predefined Constants.

5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Sử dụng kiểu dữ liệu số (number) trong PHPSử dụng kiểu dữ liệu boolean trong PHP >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.