Lập trình hướng đối tượng

Giới thiệu môn học Phương pháp lập trình hướng đối tượng

1. Tóm tắt môn học Môn học Phương pháp lập trình hướng đối tượng gồm những nội dung chính sau: Những nguyên lý và cách tiếp cận của kỹ thuật lập trình hướng đối tượng. Các khái niệm lớp (class), đối tượng (object), thuộc tính (attribute), phương thức (method) trong lập trình hướng đối tượng […]

Đặc điểm của các phương pháp lập trình

Có nhiều phương pháp lập trình như lập trình hướng tác tử (Agent-oriented), hướng thủ tục (Procedural), hướng sự kiện (Event-driven), lập trình cấu trúc (Structured), lập trình hàm (Functional), lập trình logic, lập trình ràng buộc (Constraint), hướng mệnh lệnh (Imperative), hướng đối tượng (Object-oriented),… Bài này sẽ giới thiệu đến các bạn các […]

Khái niệm lớp và đối tượng trong lập trình hướng đối tượng

1. Khái niệm đối tượng (object) trong thế giới thực Đối tượng (object) trong thế giới thật là một thực thể (entity) cụ thể mà ta có thể nhìn thấy, sờ và cảm nhận được. Mỗi đối tượng đều có các thông tin và các hoạt động của riêng nó. Ví dụ: Đối tượng Thông […]

Định nghĩa lớp trong lập trình hướng đối tượng với C++

1. Định nghĩa lớp (class) trong OOP Trong OOP, mỗi đối tượng đều phải thuộc về một lớp nào đó. Khi định nghĩa lớp, cần xác định tên lớp, các thuộc tính và các phương thức thuộc về lớp đó. Cú pháp định nghĩa một lớp trong OOP với C++ Sử dụng từ khóa class […]

Khai báo đối tượng (object) trong lập trình hướng đối tượng (OOP)

1. Khai báo đối tượng (object) Sau khi định nghĩa lớp, ta có thể khai báo các biến thuộc kiểu lớp để tạo các đối tượng. Cú pháp như sau: Ví dụ: Có thể khai báo các đối tượng khi định nghĩa lớp theo cú pháp sau: Ví dụ: Điều gì xảy ra khi khai […]

Hàm khởi tạo (constructor) và hàm hủy (destructor) của lớp trong OOP

1. Hàm khởi tạo (constructor) 1.1. Hàm khởi tạo là gì? Hàm khởi tạo là một hàm đặc biệt trong lớp. Hàm này được gọi tự động khi một đối tượng được tạo ra. Hàm khởi tạo sẽ khởi tạo giá trị cho các thuộc tính của đối tượng. Trong C++, một hàm khởi tạo […]

Truyền đối tượng (object) vào hàm (function) trong C++

1. Truyền đối tượng như là tham số cho hàm Tham số của một hàm (function) có thể là các đối tượng. Khi truyền tham số thì có 2 cách truyền là truyền tham trị và truyền tham chiếu. Các bạn có thể đọc lại ở bài Truyền tham trị và truyền tham chiếu cho […]

Khai báo và sử dụng con trỏ đối tượng trong C++

1. Khai báo con trỏ đối tượng Con trỏ đối tượng (pointer to object) dùng để chứa địa chỉ của biến đối tượng, được khai báo theo cú pháp như sau: Để truy xuất các thành phần của lớp từ con trỏ đối tượng trong C++, ta dùng toán tử “->” như sau: Ví dụ: […]

Các thành phần tĩnh (static member) trong lớp (class)

1. Thành phần dữ liệu tĩnh Các thuộc tính trong lớp được khai báo bằng từ khoá static được gọi là thành phần dữ liệu tĩnh. Các thuộc tính này được cấp phát một vùng nhớ cố định, tồn tại ngay cả khi lớp chưa có một đối tượng nào cả. Dữ liệu tĩnh là […]

Hàm bạn (friend function) trong lập trình hướng đối tượng với C++

1. Hàm bạn (friend function) là gì? Ngôn ngữ C++ có một hàm rất đặc biệt gọi là hàm bạn (friend function). Hàm bạn là loại hàm không phải là hàm thành viên của một lớp nhưng có thể truy cập vào các thành phần (kể cả private và public) của lớp đó. Để một […]