Sử dụng kiểu dữ liệu số (number) trong PHP

Đây là bài 9/53 bài của series môn học Lập trình Web PHP

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về các kiểu dữ liệu số (number) trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với XAMPP để biết cách chạy ứng dụng web PHP với XAMPP. Và các bạn cần đọc lại bài Các kiểu dữ liệu (data type) trong PHP để nắm sơ lược về kiểu dữ liệu IntegerFloat trong PHP.

1. Kiểu dữ liệu số nguyên (Integer) trong PHP

Trong hệ thống 32bit, kiểu Integer lưu trữ một số nguyên từ -2147483648 (2^31-1) đến 2147483647 (2^31). Trong hệ thống 64bit, kiểu Integer lưu trữ một số nguyên từ -9223372036854775808 (2^63-1) đến 9223372036854775807 (2^63).

Lưu ý: Một giá trị nằm ngoài phạm vi lưu trữ trên sẽ được lưu trữ với kiểu dữ liệu Float.

PHP có các hằng số (constant) được xác định trước cho các số nguyên:

 • PHP_INT_MAX: Số nguyên lớn nhất được hỗ trợ
 • PHP_INT_MIN: Số nguyên nhỏ nhất được hỗ trợ
 • PHP_INT_SIZE: Kích thước của một số nguyên tính theo byte

PHP có các function hỗ trợ kiểm tra xem một biến có đang lưu trữ số nguyên hay không:

 • is_int()
 • is_integer()
 • is_long()
<?php
echo "PHP_INT_MAX: ".PHP_INT_MAX."<br>";
echo "PHP_INT_MIN: ".PHP_INT_MIN."<br>";
echo "PHP_INT_SIZE: ".PHP_INT_SIZE." bytes<br>";
$x = 5985;
echo 'Is $x Integer? ';
var_dump(is_int($x));
$y = 59.85;
echo '<br>Is $y Integer? ';
var_dump(is_int($y));
?>
Kết quả
PHP_INT_MAX: 9223372036854775807
PHP_INT_MIN: -9223372036854775808
PHP_INT_SIZE: 8 bytes
Is $x Integer? bool(true)
Is $y Integer? bool(false)

2. Kiểu dữ liệu số thực (Float) trong PHP

Kiểu dữ liệu Float có thể lưu trữ giá trị lên đến 1.7976931348623E+308 và có tối đa là 14 chữ số ở phần thập phân.

PHP có các hằng số (constant) được xác định trước cho các số thực:

 • PHP_FLOAT_MAX: Số thực lớn nhất có thể lưu trữ
 • PHP_FLOAT_MIN: Số thực nhỏ nhất có thể lưu trữ
 • -PHP_FLOAT_MAX: Số thực âm (negative Float) nhỏ nhất có thể lưu trữ
 • PHP_FLOAT_DIG: Số chữ số thập phân có thể được làm tròn thành một số Float
 • PHP_FLOAT_EPSILON: Số x dương nhỏ nhất x + 1.0! = 1.0
<?php
echo "PHP_FLOAT_MAX: ;".PHP_FLOAT_MAX."<br>";
echo "PHP_FLOAT_MIN: ".PHP_FLOAT_MIN."<br>";
echo "-PHP_FLOAT_MAX: ;".-PHP_FLOAT_MAX."<br>";
echo "PHP_FLOAT_DIG: ".PHP_FLOAT_DIG."<br>";
echo "PHP_FLOAT_EPSILON: ".PHP_FLOAT_EPSILON."<br>";
$x = 5985;
echo 'Is $x Float? ';
var_dump(is_float($x));
$y = 59.85;
echo '<br>Is $y Float? ';
var_dump(is_float($y));
?>
Kết quả
PHP_FLOAT_MAX: ;1.7976931348623E+308
PHP_FLOAT_MIN: 2.2250738585072E-308
-PHP_FLOAT_MAX: ;-1.7976931348623E+308
PHP_FLOAT_DIG: 15
PHP_FLOAT_EPSILON: 2.2204460492503E-16
Is $x Float? bool(false)
Is $y Float? bool(true)

Số vô cực trong PHP (PHP Infinity)

Một giá trị lớn hơn PHP_FLOAT_MAX được coi là số vô cực (infinity). PHP có các function để kiểm tra xem một giá trị số là vô hạn hay hữu hạn:

 • is_finite()
 • is_infinite()
<?php
$x = 1.9e411;
echo 'Is $x infinite? ';
var_dump(is_infinite($x));
echo "<br>";
var_dump($x);
?>
Kết quả
Is $x infinite? bool(true)
float(INF)

3. Not a Number trong PHP (PHP NaN)

NaN là viết tắt của Not a Number. PHP cung cấp sẵn hàm is_nan() để kiểm tra nếu một giá trị không phải là một số.

<?php
$x = 200;
$y = acos(1.01);
var_dump($x);
echo "<br>";
var_dump($y);
?>
Kết quả
int(200)
float(NAN)

4. Chuỗi số trong PHP (PHP Numerical Strings)

Một String trong PHP có thể chỉ bao gồm các chữ số. Hàm is_numeric() được sử dụng để xác định xem một String có chỉ gồm toàn các chữ số không. Hàm is_numeric() trả về true nếu biến là một số hoặc một chuỗi số, ngược lại trả về false.

<?php
$x = 5985;
echo "Is 5985 number? ";
var_dump(is_numeric($x));
echo "<br>";
$x = "5985";
echo "Is '5985' number? ";
var_dump(is_numeric($x));
echo "<br>";
$x = "59.85" + 100;
echo "Is '5985' + 100 number? ";
var_dump(is_numeric($x));
echo "<br>";
$x = "gochocit.com";
echo "Is 'gochocit.com' number? ";
var_dump(is_numeric($x));
echo "<br>";
$x = 0xf4c3b00c;
echo "Is 0xf4c3b00c number? ";
var_dump(is_numeric($x));
echo "<br>";
$x = "0xf4c3b00c";
echo "Is '0xf4c3b00c' number? ";
var_dump(is_numeric($x));
?>
Kết quả
Is 5985 number? bool(true)
Is '5985' number? bool(true)
Is '5985' + 100 number? bool(true)
Is 'gochocit.com' number? bool(false)
Is 0xf4c3b00c number? bool(true)
Is '0xf4c3b00c' number? bool(false)

5. Ép kiểu String và Float sang Integer trong PHP

Chúng ta có thể ép kiểu StringFloat sang Integer trong PHP.

<?php
// Cast float to int
$x = 23465.768;
$int_cast = (int)$x;
echo $int_cast."<br>";
// Cast string to int
$x = "23465.768";
$int_cast = (int)$x;
echo $int_cast."<br>";

$y = "2345a.6789";
$int_cast = (int)$y;
echo $int_cast;
?>
Kết quả
23465
23465
2345

Hàm (int), (integer) hoặc intval() thường được sử dụng để ép kiểu một value sang Integer.

5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Sử dụng kiểu dữ liệu String trong PHPCác hàm toán học (math function) trong PHP >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.