TH Nhập môn lập trình

Kiểm tra dữ liệu đầu vào (user input) trong C++

Kiểm tra dữ liệu đầu vào (user input) trong C++ giúp đảm bảo tính hợp lệ của dữ liệu, bảo vệ chương trình khỏi lỗi, cải thiện bảo mật và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Trong bài này sẽ trình bày cách kiểm tra nhập một số nguyên, nhập một chữ […]

Đếm số chữ số của một số nguyên dương trong C++

Một bài tập C++ thường gặp là cho một số nguyên dương n, yêu cầu đếm số chữ số của n. Để giải được bài tập này, chúng ta có thể sử dụng vòng lặp hoặc đệ quy. Trước hết, chúng ta cần kiểm tra số n nhập vào có phải số nguyên dương hay […]

Tổng các chữ số của một số nguyên dương trong C++

Sau khi đã tìm hiểu cách đếm số chữ số của một số nguyên dương trong C++, chúng ta có thể tính tổng các chữ số của một số nguyên dương trong C++. Các bước thực hiện như sau: Bước 1 – Khai báo biến để lưu giá trị của số nguyên dương.Bước 2 – […]

Đảo ngược một số nguyên dương trong C++

Giả sử, ta có một số nguyên dương 1901. Số đảo ngược của số nguyên dương này sẽ là 1091. Trong bài này, chúng ta sẽ sử dụng C++ để tìm số đảo ngược của một số nguyên dương. 1. Sử dụng phép toán số học và vòng lặp while Đoạn code bên dưới sử […]

Biện luận và giải phương trình bậc nhất với C++

1. Biện luận phương trình bậc nhất ax + b = 0 Phương trình bậc nhất là phương trình có dạng ax + b = 0. Trong đó, a và b là các hằng số và x là ẩn số. Các trường hợp của phương trình bậc nhất như sau: +Trường hợp 1: Nếu a […]