Hàm str_word_count() trong PHP

1. Chức năng của hàm str_word_count()

Hàm str_word_count() trong PHP có chức năng đếm số từ (word) có trong chuỗi (string) hoặc trả về một mảng (array) chứa các từ trong chuỗi (string). Hàm str_word_count() trả về số từ hay mảng các từ phụ thuộc vào đối số truyền vào hàm.

2. Cú pháp của hàm str_word_count()

str_word_count(string $string, int $format = 0, string $characters = null): array|int

Trong đó:

$string là chuỗi muốn biết số từ hoặc muốn lấy một mảng các từ.

$format: tùy vào giá trị $format mà hàm $str_word_count() sẽ trả về cái gì. Mặc định $format=0.

    • $format = 0 thì hàm str_word_count() trả về số từ (word) có trong $string.
    • $format = 1 thì hàm str_word_count() trả về một mảng chứa các từ (word) trong $string.
    • $format = 2 thì hàm str_word_count() trả về một mảng kết hợp (associative array). Trong đó, khóa (key) là vị trí bắt đầu của từ (word) trong $stringgiá trị (value) là chính từ (word) đó.

$characters là danh sách bổ sung những ký tự mà bạn quy định chúng cũng thuộc một từ (word).

3. Một số ví dụ sử dụng hàm str_word_count()

<?php
$str = "Con ông cháu cha";
print_r(str_word_count($str, 1));
print_r(str_word_count($str, 1, 'ôá'));
print_r(str_word_count($str, 2));
echo str_word_count($str, 0);//5
echo str_word_count($str);//5
?>
Kết quả
Array ( 
[0] => Con 
[1] => ng 
[2] => ch 
[3] => u 
[4] => cha )

Array ( 
[0] => Con 
[1] => ông 
[2] => cháu 
[3] => cha )

Array ( 
[0] => Con 
[6] => ng 
[9] => ch 
[13] => u 
[15] => cha )

5

5

Trường hợp nếu $format không phải là 0, 1, 2 thì sao?

$str = "Con ông cháu cha";
echo str_word_count($str, 3);
Kết quả lỗi

Fatal error: Uncaught ValueError: str_word_count(): Argument #2 ($format) must be a valid format value

Hàm str_word_count() cũng khá dễ sử dụng phải không các bạn.

Mời bạn đánh giá bài viết
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.