Sử dụng câu lệnh break và continue với cấu trúc vòng lặp trong PHP

Đây là bài 20/53 bài của series môn học Lập trình Web PHP

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh breakcontinue trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với XAMPP để biết cách chạy ứng dụng web PHP với XAMPP.

1. Câu lệnh break trong PHP

Các bạn đã làm quen với lệnh break; trong cấu trúc rẽ nhánh switch. Các bạn cũng có thể sử dụng lệnh break; trong vòng lặp để kết thúc ngay vòng lặp chứa nó. Ví dụ:

<?php
for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
 // break condition
 if ($i == 3) {
  break; // terminate the loop
 }
 echo $i." ";
}
?>
Kết quả
1 2

Chương trình trên được sử dụng để in ra màn hình giá trị của biến $i trong mỗi vòng lặp. Nhưng khi điều kiện $i==3 thỏa mãn thì vòng lặp kết thúc. Do đó, chương trình không in ra giá trị lớn hơn hoặc bằng 3.

2. Câu lệnh continue trong PHP

Chúng ta cũng có thể dùng từ khóa continue trong vòng lặp. Khi gặp từ khóa continue, nó sẽ kết thúc vòng lặp hiện tại. Nói cách khác, continue thoát khỏi một lần lặp, còn break thì kết thúc luôn vòng lặp. Ví dụ:

<?php
for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
 // condition to continue
 if ($i == 3) {
  continue;//skip the iteration when i==3
 }
 echo $i." ";
}
?>
Kết quả
1 2 4 5

Chương trình trên được sử dụng để in ra màn hình giá trị của biến $i trong mỗi vòng lặp. Nhưng khi điều kiện $i==3 thỏa mãn thì bỏ qua lần lặp với $i==3 rồi bắt đầu lần lặp mới và in ra tiếp 4 và 5.

3. Ví dụ break và continue trong vòng lặp while

Ví dụ 1: Thoát vòng lặp khi $i==3

<?php
$i = 1;
while($i<=5){
 if($i==3){
  break;
 }
 echo $i." ";
 $i++;
}
?>
Kết quả
1 2

Ví dụ 2: Không in giá trị $i khi $i==3

<?php
$i = 0;
while($i<5){
 $i++;
 if($i==3){
  continue;
 }
 echo $i." ";
}
?>
Kết quả
1 2 4 5

4. Ví dụ break và continue trong vòng lặp do while

Ví dụ 1: Thoát vòng lặp khi $i==3

<?php
$i = 1;
do{
 if($i==3){
  break;
 }
 echo $i." ";
 $i++;
}while($i<=5);
?>
Kết quả
1 2

Ví dụ 2: Không in giá trị $i khi $i==3

<?php
$i = 0;
do{
 $i++;
 if($i==3){
  continue;
 }
 echo $i." ";
}while($i<5);
?>
Kết quả
1 2 4 5
5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Cấu trúc vòng lặp while và do…while trong PHPCách tạo mảng (array) và thao tác với mảng trong PHP >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.