Giao diện dòng lệnh Command Prompt

Đây là bài 40/42 bài của series môn học Phần cứng máy tính

Bài này sẽ giới thiệu giao diện dòng lệnh trong Windows. Ngoài giao diện Windows, chúng ta có thể sử dụng giao diện dòng lệnh Command Prompt để thao tác với máy tính.

1. Hệ điều hành MS DOS (MicroSoft Disk Operating System)

Là hệ điều hành có giao diện dòng lệnh CLI (Command Line Interface), ra đời tháng 5 năm 1982 bởi tập đoàn Microsoft.

MS DOS hà hệ điều hành đơn nhiệm, chỉ cho phép chạy một ứng dụng duy nhất tại một thời điểm. Còn các hệ điều hành Windows sau này là những hệ điều hành đa nhiệm (multi-tasking).

MS DOS

Các hệ điều hành sau này của Microsoft trở nên thân thiện với người dùng hơn nhờ giao diện Windows. Nhưng Microsoft vẫn giữ lại giao diện dòng lệnh với tên là Command Prompt (CMD).

Command Prompt

Để sử dụng CMD, nhấn tổ hợp phím Windows + R, sau đó gõ cmd.exe.

2. Các lệnh trong Command Prompt

2.1. Các lệnh tập tin và thư mục

Tập tin (file) dùng để lưu trữ thông tin, hệ điều hành phân biệt các tập tin qua tên:

tên tập tin = <phần tên chính>.[phần mở rộng]

Tên tập tin (chỉ dùng các ký tự chữ, số, dấu _, không có khoảng trống) gồm có hai phần:

    • Phần tên chính (filename): bắt buộc phải có, tối đa 255 kí tự.
    • Phần mở rộng (extension): có thể có hoặc không, dùng để xác định loại tập tin. Có tối đa 3 kí tự.

Ví dụ: Các tập tin sau đây là hợp lệ: BAITAP.TXT, HOSO.DOC, HO_SO.DOC. Các tập tin sau là không hợp lệ: BAI!.TXT, BAI  TAP.DOC, HOSO..DOC.

Thư mục (folder)

Dùng để chứa tập tin và thư mục con. Trên mỗi đĩa đều có một thư mục gốc, ký hiệu là “\”.

Lưu ý: Không được đặt tên tập tin hay thư mục là: CON, COM1, COM2, PRN, LPT1, LPT2… vì trùng tên với các thiết bị.

Đường dẫn

Là vị trí của thư mục hay tập tin. Đường dẫn bắt đầu từ thư mục gốc (ghi sau tên ổ đĩa). Giữa các thư mục cách nhau bởi dấu “\”. Ví dụ: C:\GiangDay\baitap.txt.

Đường dẫn có 2 loại:

    • Đường dẫn tuyệt đối là đường dẫn bắt đầu từ ổ đĩa. Ví dụ: C:\GiangDay\BaiTap\KTLT
    • Đường dẫn tương đối là đường dẫn không bắt đầu từ ổ đĩa. Khi sử dụng đường dẫn tương đối phải xác định được thư mục hiện hành. Ví dụ: BaiTap\KTLT trong thư mục hiện hành là C:\GiangDay.

Lệnh thay đổi ổ đĩa hiện hành

Ví dụ: chuyển sang ổ đĩa E thì gõ lệnh “E:” rồi nhấn enter

Lệnh thay đổi ổ đĩa CMD

Lệnh xem danh sách tập tin, thư mục (directory)

DIR [ĐườngDẫn]  /P /S /A

Trong đó: /P (page): xem theo trang, /S (sub-directory): xem danh sách tập tin của thư  mục kể cả trong thư mục con, /A (attribute): các tập tin có thuộc tính bất kỳ:

2.2. Một số lệnh cơ bản khác

Lệnh tạo thư mục

MD [ĐườngDẫn]\[TênThưMục]

Có thể dùng MD C:\g\h\t   để tạo ra 3 thư mục lồng nhau trong ổ đĩa C

Xem cấu trúc cây thư mục (Tree)

TREE [ĐườngDẫn] /F |MORE

Trong đó, /F (File): kể cả tên tập tin trong mỗi thư mục, |MORE: dừng từng trang

Xoá thư mục (Remove Directory)

RD [ĐườngDẫn] /S /Q

Trong đó, /S (sub-directory): xóa tất cả các thư mục và tập tin con, /Q (Quiet): xóa không cần hỏi

Tạo tập tin văn bản

COPY CON [ĐườngDẫn]\[TênTậpTin]

Sau khi tạo xong, nhấn F6 hoặc Ctrl-Z  để lưu. Nếu sai, ta nhấn Ctrl-C để hủy bỏ.

Ví dụ: Tạo tập tin BAITAP.TXT trong thư mục HINH

COPY  CON  C:\TOAN\HINH\BAITAP.TXT (nhấn enter)

<gõ nội dung của tập tin ở đây> <F6> (nhấn enter)

Xem nội dung tập tin văn bản

TYPE [ĐườngDẫn] |MORE

Đổi tên tập tin (Rename)

REN    [ĐườngDẫn]\[TậpTinCũ]  [TậpTinMới]

Ví dụ:Đổi tên tập tin BAITAP.TXT ở thư mục TOAN thành BT.DOC:

REN C:\TOAN\BAITAP.TXT        BT.DOC

Di chuyển tập tin, thư mục (Move)

MOVE  [ĐườngDẫnNguồn]  [ĐườngDẫnĐích]

Ví dụ:Di chuyển tập tin BAITAP.TXT từ thư mục TOAN sang thư mục LY:

MOVE  C:\TOAN\BAITAP.TXT  C:\LY

Xoá tập tin (Delete)

DEL  [ĐườngDẫnTậpTin]

Ví dụ:Xóa các tập tin có phần mở rộng là TXT trong thư mục HINH:

DEL   C:\TOAN\HINH\*.TXT

Lệnh help

Nếu muốn biết cú pháp của lệnh nào thì sử dụng lệnh help. Ví dụ: help dir

Lệnh thay đổi thư mục hiện hành

CD [ĐườngDẫn]

5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Các bước cài đặt hệ điều hành Windows 10Cách tính băng thông RAM trên mainboard máy tính >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.