Lớp FileReader và FileWriter trong Java

Đây là bài 54/62 bài của series môn học Ngôn ngữ lập trình Java

1. Lớp FileReader trong Java

Lớp FileReader nằm trong package java.io có thể được sử dụng để đọc dữ liệu là các ký tự (character) từ file. Lớp FileReader kế thừa từ lớp InputSreamReader.

Lớp FileReader kế thừa lớp InputStreamReader trong Java

Tạo ra một FileReader

Để sử dụng FileReader, chúng ta phải import java.io.FileReader.

1. Sử dụng đường dẫn của file

FileReader input = new FileReader(String name);

Chúng ta có thể tạo một FileReader liên kết với một file với đường dẫn của file đó.

2. Sử dụng một đối tượng của file

FileReader input = new FileReader(File fileObj);

Chúng ta có thể tạo một FileReader liên kết với một file với đối tượng của file.

Các phương thức của FileReader

 • read() đọc một ký tự từ reader
 • read(char[] array) đọc các ký tự từ reader và lưu trữ các ký tự đó trong mảng array
 • read(char[] array, int start, int length) đọc length số ký tự từ reader và lưu trữ trong mảng array bắt đầu tại vị trí start của mảng array

Giả sử có một file input.txt trong phân vùng D với nội dung bên dưới.

This is a line of text inside the file.

Chúng ta có thể đọc dữ liệu là các ký tự trong file với FileReader.

import java.io.FileReader;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //Tạo một array của character
  char[] array = new char[100];
  try {
   //Tạo một reader sử dụng FileReader
   FileReader input = new FileReader("D:\\input.txt");
   //Đọc các ký tự và lưu vào array
   input.read(array);
   System.out.println("Data in the file: ");
   System.out.println(array);
   //Đóng reader
   input.close();
  }
  catch(Exception e) {
   System.err.println(e.getStackTrace());
  }
 }
}
Kết quả
Data in the file: 
This is a line of text inside the file.

2. Lớp FileWriter trong Java

Lớp FileWriter nằm trong package java.io được sử dụng để ghi dữ liệu là các ký tự (character) vào file. Lớp FileWriter kế thừa từ lớp OutputStreamWriter.

Lớp FileWriter kế thừa lớp OutputStreamWriter trong Java

Tạo một FileWriter

Để sử dụng FileWriter, chúng ta phải import java.io.FileWriter.

1. Sử dụng đường dẫn của file

FileWriter output = new FileWriter(String name);

Chúng ta có thể tạo một FileWriter liên kết với một file với đường dẫn của file đó.

2. Sử dụng đối tượng của file

FileWriter input = new FileWriter(File fileObj);

Chúng ta có thể tạo một FileWriter liên kết với một file với đối tượng của file.

Khi ghi dữ liệu vào file, chúng ta có thể có thêm một tham số boolean append. Nếu tham số này là true thì dữ liệu mới sẽ được ghi thêm vào cuối file, nếu là false thì dữ liệu mới sẽ được ghi đè lên dữ liệu cũ. Nếu không có khai báo tham số boolean append thì mặc định dữ liệu mới sẽ được ghi đè lên dữ liệu cũ.

Các phương thức của FileWriter

 • write() ghi một ký tự vào writer
 • write(char[] array) ghi các ký tự của mảng array vào writer
 • write(String data) ghi chuỗi String data vào writer
import java.io.FileWriter;
public class Main {
 public static void main(String args[]) {
  String data = "This is the data in the output file.";
  try {
   //Tạo một FileWriter
   FileWriter output = new FileWriter("D:\\output.txt");
   //Ghi string vào file
   output.write(data);
   //Đóng writer
   output.close();
  }
  catch (Exception e) {
   System.err.println(e.getStackTrace());
  }
 }
}

Chương trình trên sẽ ghi dữ liệu String data = "This is the data in the output file."; vào file D:\\output.txt.

5/5 - (2 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Lớp InputStreamReader và OutputStreamWriter trong JavaLớp BufferedReader và BufferedWriter trong Java >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.