Nhập và xuất cơ bản (basic input and output) trong Java

Đây là bài 9/62 bài của series môn học Ngôn ngữ lập trình Java

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách nhập và xuất cơ bản trong Java. Để xuất thì chúng ta có thể sử dụng hàm print(), để nhập thì sử dụng đối tượng của lớp Scanner.

1. Xuất (output) trong Java

Trong Java, chúng ta có thể sử dụng các hàm bên dưới để xuất dữ liệu ra màn hình.

System.out.println();
hoặc
System.out.print();
hoặc
System.out.printf();

Ví dụ:

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Java programming is interesting.");
  }
}
Kết quả
Java programming is interesting.

Sự khác nhau giữa các hàm println(), print() và printf()

 • print(): in ra một chuỗi bên trong dấu ngoặc kép “”
 • println(): in ra một chuỗi giống như hàm print(). Sau đó, tự động xuống dòng mới.
 • printf(): in ra chuỗi với việc cung cấp các định dạng khác nhau giống như hàm printf trong C/C++.

Ví dụ hàm print() và println()

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("1. println ");
    System.out.println("2. println ");
  	
    System.out.print("1. print ");
    System.out.print("2. print");
  }
}
Kết quả
1. println 
2. println 
1. print 2. Print

Một số ví dụ xuất trong Java khác

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Double number = -10.6;
  	
    System.out.println(5);
    System.out.println(number);
    
    System.out.println("I am " + "awesome.");
    System.out.println("Number = " + number);
  }
}
Kết quả
5
-10.6
I am awesome.
Number = -10.6

Các hàm xuất trong Java có thể xuất số, ký tự, chuỗi, giá trị của biến. Có thể dùng toán tử ‘+’ để nối 2 chuỗi và xuất ra màn hình.

2. Nhập (input) trong Java

Trong Java, chúng ta có thể sử dụng đối tượng của lớp Scanner để lấy giá trị được nhập vào bởi người dùng.

Đầu tiên, cần import gói java.util.Scanner.

import java.util.Scanner;

Sau đó, cần tạo một đối tượng của lớp Scanner. Đối tượng này sẽ giúp chúng ta lấy giá trị nhập vào của người dùng.

// create an object of Scanner
Scanner input = new Scanner(System.in);

// take input from the user
int number = input.nextInt();

Các phương thức của lớp Scanner

Phương thứcMô tả
nextByte()Đọc một số nguyên kiểu byte
nextShort()Đọc một số nguyên kiểu short
nextInt()Đọc một số nguyên kiểu int
nextLong()Đọc một số nguyên kiểu long
nextFloat()Đọc một số kiểu float
nextDouble()Đọc một số kiểu double
next()Đọc một string kết thức trước một ký tự trắng
nextLine()Đọc một line of text (kết thúc bằng phím Enter)

Một số ví dụ nhập trong Java sử dụng lớp Scanner

import java.util.Scanner;
class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
  	
    System.out.print("Enter an integer: ");
    int number = input.nextInt();
    System.out.println("You entered " + number);

    // Getting float input
    System.out.print("Enter float: ");
    float myFloat = input.nextFloat();
    System.out.println("Float entered = " + myFloat);
  	
    // Getting double input
    System.out.print("Enter double: ");
    double myDouble = input.nextDouble();
    System.out.println("Double entered = " + myDouble);
  	
    // Getting String input
    System.out.print("Enter text: ");
    String myString = input.next();
    System.out.println("Text entered = " + myString);
    
    // closing the scanner object
    input.close();
  }
}
Kết quả
Enter an integer: 21
You entered 21
Enter float: 2.3
Float entered = 2.3
Enter double: 5.5
Double entered = 5.5
Enter text: HelloJava!
Text entered = HelloJava!

Lưu ý: Chúng ta nên gọi hàm close() để đóng đối tượng Scanner khi không sử dụng nữa.

5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Các kiểu dữ liệu cơ bản và kiểu chuỗi (String) trong JavaCác toán tử (operators) trong Java >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.