Chuyển đổi chuỗi (string) thành mảng (array) với hàm str_split() trong PHP

1. Chức năng của hàm str_split()

Hàm str_split() trong PHP có chức năng chuyển đổi một chuỗi (string) thành một mảng (array). Hàm str_split() sẽ cắt chuỗi thành nhiều chuỗi nhỏ rồi thêm vào làm các phần tử của mảng. Độ dài của các chuỗi nhỏ phụ thuộc vào tham số mà bạn truyền vào hàm str_split().

2. Cú pháp của hàm str_split()

str_split(string $string, int $length = 1): array

Trong đó:

  • $string là chuỗi (string) cần chuyển thành mảng (array). $string không bị thay đổi sau khi thực hiện hàm.
  • $length là độ dài của chuỗi con được cắt nhỏ và thêm vào mảng. Mặc định $length=1.
  • Kiểu dữ liệu trả về là array.

Lưu ý: Nếu $length <= 0 thì sẽ gây ra lỗi.

Fatal error: Uncaught ValueError: str_split(): Argument #2 ($length) must be greater than 0

3. Một số ví dụ sử dụng hàm str_split()

<?php
$str = "Hello PHP programming language";
$arr1 = str_split($str);
$arr2 = str_split($str, 1);
$arr3 = str_split($str, 3);
print_r($arr1);
print_r($arr2);
print_r($arr3);
?>
Kết quả
Array ( [0] => H [1] => e [2] => l [3] => l [4] => o [5] => [6] => P [7] => H [8] => P [9] => [10] => p [11] => r [12] => o [13] => g [14] => r [15] => a [16] => m [17] => m [18] => i [19] => n [20] => g [21] => [22] => l [23] => a [24] => n [25] => g [26] => u [27] => a [28] => g [29] => e )
Array ( [0] => H [1] => e [2] => l [3] => l [4] => o [5] => [6] => P [7] => H [8] => P [9] => [10] => p [11] => r [12] => o [13] => g [14] => r [15] => a [16] => m [17] => m [18] => i [19] => n [20] => g [21] => [22] => l [23] => a [24] => n [25] => g [26] => u [27] => a [28] => g [29] => e )
Array ( [0] => Hel [1] => lo [2] => PHP [3] => pr [4] => ogr [5] => amm [6] => ing [7] => la [8] => ngu [9] => age )

Hàm str_split() có thể biến đổi một số thành mảng

$str = 2578978;
$arr1 = str_split($str);
print_r($arr1);
Kết quả
Array ( [0] => 2 [1] => 5 [2] => 7 [3] => 8 [4] => 9 [5] => 7 [6] => 8 )

Nếu biến $string có kiểu không phù hợp sẽ báo lỗi

$str = array(1, 2, 'abc');
$arr1 = str_split($str);
print_r($arr1);
Kết quả lỗi

Fatal error: Uncaught TypeError: str_split(): Argument #1 ($string) must be of type string

Hàm str_split() khá dễ sử dụng và bạn sẽ thường xuyên sử dụng khi lập trình web với PHP.

Mời bạn đánh giá bài viết
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.