Chương trình C++ tính chu vi và diện tích của hình tam giác

1. Công thức tính chu vi và diện tích của hình tam giác

Hình tam giác là đa giác có 3 cạnh và tổng 3 góc của tam giác luôn bằng 180°. Một tam giác có các cạnh AB, BC và AC được ký hiệu là △ABC.

Hình tam giác
Hình tam giác

Chu vi tam giác bằng tổng độ dài của 3 cạnh của tam giác:

P = a + b + c

Diện tích tam giác thường có thể được tính theo công thức Heron:

trong đó

là nửa chu vi của tam giác.

2. Chương trình C++ tính chu vi và diện tích của hình tam giác

Độ dài một cạnh của hình tam giác có thể là số thực. Do đó, chúng ta khai báo biến float a, b, c để người dùng nhập vào độ dài cạnh của hình tam giác. Sau đó, khai báo float cv, dt để lưu giá trị tính toán được của chu vi và diện tích.

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
  float a, b, c;
  cout<<"Nhap do dai canh a:";
  cin>>a;
  cout<<"Nhap do dai canh b:";
  cin>>b;
  cout<<"Nhap do dai canh c:";
  cin>>c;
  float cv, dt;
  cv=a+b+c;
  float p;
  p=cv/2;
  dt=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
  cout<<"Chu vi hinh tam giac: "<<cv<<endl;
  cout<<"Dien tich hinh tam giac: "<<dt<<endl;
  return 0;
}

Kết quả thực thi chương trình

Mỗi lần chạy chương trình, chúng ta có thể nhập các giá trị độ dài 3 cạnh của tam giác để tính diện tích và chu vi của hình tam giác. Lưu ý: Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại.

5/5 - (1 bình chọn)
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.