Các thao tác trên cấu trúc dữ liệu Tuple trong Python

Đây là bài 25/54 bài của series môn học Ngôn ngữ lập trình Python

Ở bài Cấu trúc dữ liệu Tuple trong Python, các bạn đã tìm hiểu về Tuple. Trong bài này, chúng ta cùng xem xét một số thao tác có thể thực hiện trên Tuple trong Python.

1. Unpack Tuple trong Python

Python cho phép chúng ta trích xuất các phần tử trong Tuple để gán cho các các biến. Đây được gọi là unpacking. Ví dụ:

my_tuple = ('hello', 1.5, 'Gochocit.com')
(item1, item2, item3) = my_tuple
print(item1)
print(item2)
print(item3)
Kết quả
hello
1.5
Gochocit.com

Nếu số lượng biến ít hơn số phần tử trong Tuple, chúng ta có thể thêm dấu hoa thị (*) vào tên biến. Lúc này, các phần tử sẽ được gán cho biến dưới dạng danh sách (list):

my_tuple = ('hello', 1.5, 9, 'Gochocit.com', 10)
# Asterisk of last variable
(item1, item2, *item3) = my_tuple
print("Asterisk of last variable:")
print(item1)
print(item2)
print(item3)
# Asterisk of second variable
(item1, *item2, item3) = my_tuple
print("Asterisk of second variable:")
print(item1)
print(item2)
print(item3)
Kết quả
Asterisk of last variable:
hello
1.5
[9, 'Gochocit.com', 10]
Asterisk of second variable:
hello
[1.5, 9, 'Gochocit.com']
10

2. Duyệt từng phần tử trong Tuple

2.1. Sử dụng vòng lặp for

my_tuple = ('hello', 1.5, 9, 'Gochocit.com', 10)
for x in my_tuple:
    print(x, end=' ')
Kết quả
hello 1.5 9 Gochocit.com 10

2.2. Sử dụng vòng lặp for với index

Chúng ta có thể duyệt các phần tử trong Tuple bằng cách xác định index của chúng.

my_tuple = ('hello', 1.5, 9, 'Gochocit.com', 10)
for i in range(len(my_tuple)):
    print(my_tuple[i], end=' ')
Kết quả
hello 1.5 9 Gochocit.com 10

2.3. Sử dụng vòng lặp while

my_tuple = ('hello', 1.5, 9, 'Gochocit.com', 10)
i = 0
while i < len(my_tuple):
  print(my_tuple[i], end=' ')
  i = i + 1
Kết quả
hello 1.5 9 Gochocit.com 10

3. Nối (join) các Tuple

Chúng ta có thể sử dụng toán tử + để nối các tuple hoặc toán tử * để lặp lại các phần tử trong tuple với số lần xác định trước.

my_tuple1 = ("hello", 1, 9)
my_tuple2 = (1.5 , "Gochocit.com")
# Using operator + with tuples
my_tuple = my_tuple1 + my_tuple2
print("Using operator + with tuples:", my_tuple)
# Repeat tuple with operator *
repeat_my_tuple1 = my_tuple1 * 3
print("Repeat my_tuple1:", repeat_my_tuple1)
Kết quả
Using operator + with tuples: ('hello', 1, 9, 1.5, 'Gochocit.com')
Repeat my_tuple1: ('hello', 1, 9, 'hello', 1, 9, 'hello', 1, 9)

4. Các phương thức của Tuple trong Python

Trong Python, Tuple là một cấu trúc dữ liệu mà không thể thay đổi các phần tử của nó. Các phương thức thêm (add) hay xóa (remove) phần tử không có với Tuple. Python chỉ hỗ trợ 2 phương thức bên dưới cho Tuple.

Phương thứcChức năng
count()Trả về số lần xuất hiện của một phần tử trong Tuple
index()Tìm kiếm một phần tử trong Tuple và trả về index mà phần tử đó được tìm thấy trong Tuple

Ví dụ sử dụng các method của Tuple

my_tuple = ('hello', 1.5, 9, 'Gochocit.com', 10, 'hello')
# Output: 2
print(my_tuple.count('hello'))
# Output: 3
print(my_tuple.index('Gochocit.com'))

5. Ưu điểm của Tuple trong Python

– Tuple thường được sử dụng để lưu các phần tử có kiểu dữ liệu khác nhau.

– Việc duyệt qua các phần tử trong Tuple sẽ nhanh hơn so với List.

– Có thể sử dụng các phần tử trong Tuple để làm key và gán theo một value cho cấu trúc dữ liệu Dictionary.

– Nếu dữ liệu cần lưu trữ không thay đổi thì nên sử dụng Tuple để lưu trữ.

5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Cấu trúc dữ liệu Tuple trong PythonCấu trúc dữ liệu Set trong Python >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.