Câu lệnh order by và limit trong MySQL với Python

Đây là bài 53/54 bài của series môn học Ngôn ngữ lập trình Python

Để học tốt bài này, các bạn cần phải biết cách insert dữ liệu vào table trong MySQL với Python. Các bạn có thể đọc lại bài Thêm (insert) và xóa (delete) dữ liệu trong MySQL với Python để biết cách insert dữ liệu vào table trong MySQL.

Lưu ý, chúng ta đang sử dụng MySQL được tích hợp sẵn trong XAMPP. Các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với XAMPP để biết cách cài đặt XAMPP và khởi chạy MySQL.

Các ví dụ order bylimit dữ liệu sẽ thực hiện trên table gochocit_posts trong database gochocit. Database và table này đã được tạo trong bài Tạo database và tạo table trong MySQL với Python. Các bạn cần đọc lại để xem cấu trúc của database và dữ liệu của table trên.

Bảng gochocit_posts được tạo ra
Dữ liệu được insert vào table gochocit_posts

1. Câu lệnh order by trong MySQL

Câu lệnh "ORDER BY" giúp sắp xếp kết quả SELECT được theo thứ tự tăng dần (ascending) hoặc giảm dần (descending).

import mysql.connector
# create connection to MySQL
mydb = mysql.connector.connect(
 host="localhost",
 user="root",
 password="",
 database = "gochocit"
)
mycursor = mydb.cursor()

sql = "SELECT * FROM gochocit_posts ORDER BY ID"
mycursor.execute(sql)
myresult = mycursor.fetchall()

for x in myresult:
 print(x)
# disconnect from MySQL
mydb.close()
Kết quả
(1, 'Vinh Lê', 'Đây là bài số 1', 'Nội dung bài số 1', datetime.datetime(2022, 3, 27, 19, 46, 5))
(2, 'Vinh Lê', 'Đây là bài số 2', 'Nội dung bài số 2', datetime.datetime(2022, 3, 27, 19, 47, 6))
(3, 'Vinh Lê', 'Đây là bài số 3', 'Nội dung bài số 3', datetime.datetime(2022, 3, 27, 19, 48, 7))
(4, 'Vinh Lê', 'Đây là bài số 4', 'Nội dung bài số 4', datetime.datetime(2022, 3, 27, 19, 49, 8))
(5, 'Vinh Lê', 'Đây là bài số 5', 'Nội dung bài số 5', datetime.datetime(2022, 3, 27, 19, 50, 9))

Trong ví dụ trên, chúng ta sắp xếp kết quả SELECT được theo thứ tự tăng dần của ID. Mặc định, "ORDER BY" sẽ sắp xếp kết quả SELECT được tăng dần (ASC). Để sắp xếp kết quả giảm dần, chúng ta sử dụng từ khóa DESC.

import mysql.connector
# create connection to MySQL
mydb = mysql.connector.connect(
 host="localhost",
 user="root",
 password="",
 database = "gochocit"
)
mycursor = mydb.cursor()

sql = "SELECT * FROM gochocit_posts ORDER BY ID DESC"
mycursor.execute(sql)
myresult = mycursor.fetchall()

for x in myresult:
 print(x)
# disconnect from MySQL
mydb.close()
Kết quả
(5, 'Vinh Lê', 'Đây là bài số 5', 'Nội dung bài số 5', datetime.datetime(2022, 3, 27, 19, 50, 9))
(4, 'Vinh Lê', 'Đây là bài số 4', 'Nội dung bài số 4', datetime.datetime(2022, 3, 27, 19, 49, 8))
(3, 'Vinh Lê', 'Đây là bài số 3', 'Nội dung bài số 3', datetime.datetime(2022, 3, 27, 19, 48, 7))
(2, 'Vinh Lê', 'Đây là bài số 2', 'Nội dung bài số 2', datetime.datetime(2022, 3, 27, 19, 47, 6))
(1, 'Vinh Lê', 'Đây là bài số 1', 'Nội dung bài số 1', datetime.datetime(2022, 3, 27, 19, 46, 5))

2. Câu lệnh limit trong MySQL

Chúng ta có thể giới hạn số dòng dữ liệu được lấy ra khi truy vấn (SELECT) bằng câu lệnh "LIMIT".

import mysql.connector
# create connection to MySQL
mydb = mysql.connector.connect(
 host="localhost",
 user="root",
 password="",
 database = "gochocit"
)
mycursor = mydb.cursor()

sql = "SELECT * FROM gochocit_posts LIMIT 3"
mycursor.execute(sql)
myresult = mycursor.fetchall()

for x in myresult:
 print(x)
# disconnect from MySQL
mydb.close()
Kết quả
(1, 'Vinh Lê', 'Đây là bài số 1', 'Nội dung bài số 1', datetime.datetime(2022, 3, 27, 19, 46, 5))
(2, 'Vinh Lê', 'Đây là bài số 2', 'Nội dung bài số 2', datetime.datetime(2022, 3, 27, 19, 47, 6))
(3, 'Vinh Lê', 'Đây là bài số 3', 'Nội dung bài số 3', datetime.datetime(2022, 3, 27, 19, 48, 7))

Trong ví dụ trên, chúng ta lấy ra 3 dòng dữ liệu đầu tiên với LIMIT 3. Chúng ta có thể chọn vị trí dòng dữ liệu bắt đầu được lấy ra với từ khóa "OFFSET".

import mysql.connector
# create connection to MySQL
mydb = mysql.connector.connect(
 host="localhost",
 user="root",
 password="",
 database = "gochocit"
)
mycursor = mydb.cursor()

sql = "SELECT * FROM gochocit_posts LIMIT 3 OFFSET 2"
mycursor.execute(sql)
myresult = mycursor.fetchall()

for x in myresult:
 print(x)
# disconnect from MySQL
mydb.close()
Kết quả
(3, 'Vinh Lê', 'Đây là bài số 3', 'Nội dung bài số 3', datetime.datetime(2022, 3, 27, 19, 48, 7))
(4, 'Vinh Lê', 'Đây là bài số 4', 'Nội dung bài số 4', datetime.datetime(2022, 3, 27, 19, 49, 8))
(5, 'Vinh Lê', 'Đây là bài số 5', 'Nội dung bài số 5', datetime.datetime(2022, 3, 27, 19, 50, 9))

Trong ví dụ trên, chúng ta lấy 3 dòng dữ liệu bắt đầu từ dòng dữ liệu thứ 3 đến 5 với LIMIT 3 OFFSET 2.

5/5 - (3 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Sửa (update) dữ liệu và câu lệnh drop trong MySQL với PythonCâu lệnh join trong MySQL với Python >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.