Ghi (write), tạo (create) và xóa (delete) tập tin (file) với Python

Đây là bài 40/54 bài của series môn học Ngôn ngữ lập trình Python

1. Ghi (write) file trong Python

Để ghi (write) dữ liệu vào một file có sẵn, chúng ta có thể mở file với hàm open() với 2 chế độ:

 • a“: Chế độ nối (append) file. Mở file để ghi thêm dữ liệu vào file, tạo file nếu file không tồn tại.
 • w“: Chế độ ghi (write) file. Mở file để ghi đè (overwrite) dữ liệu vào file, tạo file nếu file không tồn tại.

Giả sử, chúng ta có file gochocit.txt nằm cùng thư mục với file code .py của Python với nội dung như sau:

Hello all, welcome to gochocit.com!

Mở file gochocit.txt và ghi thêm dữ liệu vào file với hàm write().

f = open("gochocit.txt", "a")
f.write("\nVery happy to see you visit gochocit.com.")
f.close()

#open and read the file after appending
f = open("gochocit.txt", "r")
print(f.read())
f.close()
Kết quả
Hello all, welcome to gochocit.com!   
Very happy to see you visit gochocit.com.

Mở file gochocit.txt và ghi đè dữ liệu vào file.

f = open("gochocit.txt", "w")
f.write("Very happy to see you visit gochocit.com.")
f.close()

#open and read the file after overwriting
f = open("gochocit.txt", "r")
print(f.read())
f.close()
Kết quả
Very happy to see you visit gochocit.com.

Ở chế độ “w“, dữ liệu mới sẽ ghi đè lên toàn bộ dữ liệu đã có của file. Có thể hiểu đơn giản là dữ liệu cũ trong file sẽ bị xóa sạch và chỉ có dữ liệu mới được ghi vào file.

Python cũng hỗ trợ hàm writelines() để ghi một danh sách các dòng (line) vào file.

lines = ['Hello all, welcome to gochocit.com!',
'Very happy to see you visit gochocit.com.',
'Hope it might be useful for you!']

f = open("gochocit.txt", "w")
f.writelines('\n'.join(lines))
f.close()

#open and read the file after overwriting
f = open("gochocit.txt", "r")
print(f.read())
f.close()
Kết quả
Hello all, welcome to gochocit.com!
Very happy to see you visit gochocit.com.
Hope it might be useful for you!

Ngoài ra, để ghi từng dòng vào file chúng ta có thể sử dụng vòng lặp for:

lines = ['Hello all, welcome to gochocit.com!',
'Very happy to see you visit gochocit.com.',
'Hope it might be useful for you!']

f = open("gochocit.txt", "w")
for line in lines:
  f.write(line)
  f.write('\n')
f.close()

#open and read the file after overwriting
f = open("gochocit.txt", "r")
print(f.read())
f.close()
Kết quả
Hello all, welcome to gochocit.com!
Very happy to see you visit gochocit.com.
Hope it might be useful for you!

2. Tạo (create) file trong Python

Nếu một file chưa tồn tại, Python cho phép tạo file với hàm open() ở các chế độ:

 • x“: Chế độ tạo (create) file. Tạo một file cụ thể, trả về lỗi nếu file đó đã tồn tại.
 • a“: Chế độ nối (append) file. Mở file để ghi thêm dữ liệu vào file, tạo file nếu file không tồn tại.
 • w“: Chế độ ghi (write) file. Mở file để ghi đè (overwrite) dữ liệu vào file, tạo file nếu file không tồn tại.

Các câu lệnh có thể giúp tạo một file gochocit.txt:

f = open("gochocit.txt", "x")

hoặc

f = open("gochocit.txt", "a")

hoặc

f = open("gochocit.txt", "w")

3. Xóa (delete) file trong Python

Khi không cần sử dụng một file, Python hỗ trợ hàm remove() trong module os để giúp xóa (delete) file.

import os
os.remove("gochocit.txt")

Chúng ta sẽ gặp lỗi nếu xóa một file không tồn tại. Vì thế, nên kiểm tra một file có tồn tại hay không trước khi xóa file đó.

import os
if os.path.exists("gochocit.txt"):
 os.remove("gochocit.txt")
else:
 print("The file does not exist")
5/5 - (3 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Mở (open) và đọc (read) tập tin (file) với PythonCác thao tác trên thư mục (directory) với Python >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.