Chương trình C++ tính chu vi và diện tích của hình tròn

1. Công thức tính chu vi và diện tích của hình tròn

Hình tròn là một hình học đặc biệt được tạo ra bởi tất cả các điểm trên mặt phẳng cách một điểm cố định, gọi là tâm, một khoảng cách cố định, gọi là bán kính. Đường kính của hình tròn bằng hai lần bán kính.

Bên dưới là hình tròn có chu vi C, đường kính D, bán kính R và tâm O.

Để tính chu vi của hình tròn khi biết bán kính, ta có công thức:

C = 2πR = πD

với C là chu vi, π là số Pi (là một hằng số xấp xỉ 3.14159), R là bán kính, D là đường kính.

Diện tích của hình tròn được tính bằng công thức:

A = πR2

2. Chương trình C++ tính chu vi và diện tích của hình tròn

Độ dài bán kính của hình tròn có thể là số thực. Do đó, chúng ta khai báo biến float r để người dùng nhập vào độ dài bán kính của hình tròn. Sau đó, khai báo float cv, dt để lưu giá trị tính toán được của chu vi và diện tích.

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

const float PI = 3.14159;
int main()
{
  float r;
  cout<<"Nhap do dai ban kinh r:";
  cin>>r;
  float cv, dt;
  cv=2*PI*r;
  dt=PI*pow(r, 2);
  cout<<"Chu vi hinh tron: "<<cv<<endl;
  cout<<"Dien tich hinh tron: "<<dt<<endl;
  return 0;
}

Kết quả thực thi chương trình

Mỗi lần chạy chương trình, chúng ta có thể nhập các giá trị độ dài bán kính của hình tròn để tính diện tích và chu vi của hình tròn.

5/5 - (1 bình chọn)
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.