Hàm is_string() trong PHP

1. Chức năng của hàm is_string()

Hàm is_string() trong PHP có chức năng kiểm tra một biến có phải là chuỗi (string) hay không.

2. Cú pháp của hàm is_string()

is_string(mixed $value): bool

Trong đó:

  • $value là biến cần kiểm tra có phải là chuỗi hay không. Biến này khi truyền vào cho hàm is_string() thì có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào.
  • Kiểu dữ liệu trả về là bool. Nếu $value là chuỗi thì trả về true, nếu không thì trả về false.

3. Một số ví dụ sử dụng hàm is_string()

$arr = array('1', 2);
$values = array('abc', 23, "23", 23.5, "23.5", '', ' ', null, true, false, $arr);
foreach ($values as $value) {
    echo "is_string(";
    var_export($value);
    echo ") = ";
    var_dump(is_string($value));
}
Kết quả
is_string('abc') = bool(true)
is_string(23) = bool(false)
is_string('23') = bool(true)
is_string(23.5) = bool(false)
is_string('23.5') = bool(true)
is_string('') = bool(true)
is_string(' ') = bool(true)
is_string(NULL) = bool(false)
is_string(true) = bool(false)
is_string(false) = bool(false)
is_string(array ( 0 => '1', 1 => 2, )) = bool(false)

Hàm is_string() rất dễ sử dụng phải không các bạn.

5/5 - (1 bình chọn)
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.