Hàm is_object() trong PHP

1. Chức năng của hàm is_object()

Hàm is_object() trong PHP có chức năng kiểm tra một biến có phải là một đối tượng (object) hay không.

2. Cú pháp của hàm is_object()

is_object(mixed $value): bool

Trong đó:

 • $value là biến cần kiểm tra có phải là một đối tượng hay không. Biến này khi truyền vào cho hàm is_object() thì có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào.
 • Kiểu dữ liệu trả về là bool. Nếu $valuemột đối tượng thì trả về true, nếu không thì trả về false.

3. Một số ví dụ sử dụng hàm is_object()

<?php
$obj = new stdClass();
$obj->students = array('Kalle', 'Ross', 'Felipe');

var_dump(is_object($obj));//bool(true)

class TestObject{
  public $name = "Name of Object";
  function go(){
    echo "Let's go!";
  }
}
$test = new TestObject;
var_dump(is_object($test));//bool(true)

$arr = array('1', 5, 'abc');
$a = 5;
$str = "Hello PHP!";
var_dump(is_object($arr));//bool(false)
var_dump(is_object($a));//bool(false)
var_dump(is_object($str));//bool(false)
?>

Lưu ý: stdClass là một lớp rỗng (empty class) trong PHP. Bạn có thể thêm các thuộc tính cho đối tượng của lớp này sau khi khởi tạo, gọi là thuộc tính động (dynamic properties).

Mời bạn đánh giá bài viết
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.