Hàm is_array() trong PHP

1. Chức năng của hàm is_array()

Hàm is_array() trong PHP có chức năng kiểm tra một biến có phải là mảng (array) hay không.

2. Cú pháp của hàm is_array()

is_array(mixed $value): bool

Trong đó:

  • $value là biến cần kiểm tra có phải là mảng hay không. Biến này khi truyền vào cho hàm is_array() thì có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào.
  • Kiểu dữ liệu trả về là bool. Nếu $value là mảng thì trả về true, nếu không thì trả về false.

3. Một số ví dụ sử dụng hàm is_array()

$arr = array('this', 'is', 'an array');
var_dump(is_array($arr));//bool(true)

$arr2 = array(array('p', 'h'), array('p', 'r'), 'o');
var_dump(is_array($arr2));//bool(true)

$str = 'this is a string';
var_dump(is_array($str));//bool(false)

$value = 5;
var_dump(is_array($value));//bool(false)

Hàm is_array() rất dễ sử dụng phải không các bạn.

Mời bạn đánh giá bài viết
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.