Nhập môn lập trình

Toán tử số học và toán tử quan hệ trong C++

Sau khi đã hiểu về biến và hằng, các bạn có thể bắt đầu thao tác với chúng qua các toán tử. Ngôn ngữ C++ hỗ trợ các loại toán tử: Toán tử số học Toán tử quan hệ Toán tử logic Toán tử trên bit Toán tử gán Ngoài ra còn có một số […]

Toán tử logic, toán tử trên bit và toán tử gán trong C++

1. Toán tử logic Những toán tử này được áp dụng cho kiểu luận lý (bool). Kết quả của toán tử logic trả về true (1) hoặc false (0). Các toán tử logic là AND (&&), OR (||), NOT (!). Toán tử AND (&&) Gọi là toán tử “và”. Nếu cả hai toán hạng đều […]

Biểu thức và thứ tự ưu tiên của các toán tử trong biểu thức

1. Biểu thức (expression) là gì? Biểu thức được tạo thành từ toán tử (Operator) và toán hạng (Operand). Toán hạng có thể là biến, hằng, lời gọi hàm/thủ tục,… Ví dụ: – Biểu thức: X + Y có X, Y là toán hạng, + là toán tử. + là toán tử hai ngôi vì […]

Thư viện cmath và một số hàm toán học thông dụng trong C++

Ngôn ngữ C++ cung cấp một số hàm toán học cơ bản để thực hiện các phép toán trên các biến số. Để sử dụng các hàm toán học này, các bạn phải khai báo thư viện <cmath>. Lưu ý: Trong ngôn ngữ C thì sử dụng thư viện math.h Hàm abs(x) Trả về giá […]

Cấu trúc rẽ nhánh if else và minh họa với C++

Cấu trúc điều khiển được sử dụng rất nhiều trong lập trình. Cấu trúc điều khiển có 2 loại: – Cấu trúc điều khiển rẽ nhánh: if else switch – Cấu trúc điều khiển vòng lặp: for while do while Cấu trúc điều khiển cho phép thay đổi thứ tự thực hiện các câu lệnh, […]

Cấu trúc rẽ nhánh switch case và minh họa với C++

Ngoài cấu cấu điều khiển rẻ nhánh là if else, còn có cấu trúc rẻ nhánh switch case. Cấu trúc switch case cho phép lựa chọn một trong nhiều khối lệnh để thực hiện tùy vào biểu thức được lựa chọn. 1. Cú pháp switch case Lưu đồ xử lý của cấu trúc switch case […]

Cú pháp và cách sử dụng toán tử điều kiện trong C++

Toán tử điều kiện có tên tiếng Anh là Conditional Operator. Được dùng để thay thế cho câu lệnh if else. Cú pháp: “?” gọi là toán tử điều kiện. Nếu bt_logic đúng thì thực hiện bt1. Nếu bt_logic sai thì thực hiện bt2. Giá trị trả về của toán tử điều kiện có thể […]

Cú pháp và cách sử dụng vòng lặp while trong C++

Giải sử, cần viết chương trình xuất các số từ 1 đến 10. Đơn giản là sử dụng 10 câu lệnh cout<<. Nhưng cần viết chương trình xuất các số từ 1 đến 1000. Sử dụng 1000 câu lệnh cout<< thì sẽ là một pha xử lý thật “cồng kềnh”. Giải pháp là sử dụng […]

Sử dụng vòng lặp do while và sự khác nhau với while

Giải sử, cần viết chương trình xuất các số từ 1 đến 10. Đơn giản là sử dụng 10 câu lệnh cout<<. Nhưng cần viết chương trình xuất các số từ 1 đến 1000. Sử dụng 1000 câu lệnh cout<< thì sẽ là một pha xử lý thật “cồng kềnh”. Giải pháp là sử dụng […]

Cú pháp và cách sử dụng vòng lặp for trong C++

Giải sử, cần viết chương trình xuất các số từ 1 đến 10. Đơn giản là sử dụng 10 câu lệnh cout<<. Nhưng cần viết chương trình xuất các số từ 1 đến 1000. Sử dụng 1000 câu lệnh cout<< thì sẽ là một pha xử lý thật “cồng kềnh”. Giải pháp là sử dụng […]