Sử dụng hàm print_r, var_dump, var_export trong PHP

1. Hàm print_r() trong PHP

Hàm print_r() trong PHP có chức năng in thông tin của một biến. Cú pháp:

print_r(mixed $value, bool $return = false): string|bool

Trong đó:

  • $value là biến muốn in thông tin. $value có thể có kiểu dữ liệu bất kỳ.
  • $return là tham số quyết định kiểu trả về của hàm print_r()string hoặc bool. Mặc định $return=false.
  • Kiểu dữ liệu trả về của hàm print_r()string hoặc bool. Nếu $return=false thì hàm print_r() có kiểu dữ liệu trả về là bool (trả về true hay giá trị 1) và sẽ in ra thông tin của biến $value. Nếu $return=true thì hàm print_r() có kiểu dữ liệu trả về là string chứa thông tin của biến $value và không in ra thông tin của biến $value.

Hàm print_r() với $return=false

<?php
$a = array ('a' => 'apple', 'b' => 'banana', 'c' => array ('x', 'y', 'z'));
$value = print_r ($a);
//hoặc
$value = print_r ($a, false);
echo "value = ".$value;
?>
Kết quả
Array ( 
	[a] => apple 
[b] => banana 
[c] => Array ( 
[0] => x 
[1] => y 
[2] => z ) 
)
value = 1

Hàm print_r() với $return=true

<?php
$a = array ('a' => 'apple', 'b' => 'banana', 'c' => array ('x', 'y', 'z'));
$str = print_r ($a, true);
echo $str;
?>
Kết quả
Array ( 
	[a] => apple 
[b] => banana 
[c] => Array ( 
[0] => x 
[1] => y 
[2] => z ) 
)

2. Hàm var_dump() trong PHP

Hàm var_dump() trong PHP có chức năng xuất thông tin về một biến, bao gồm giá trị và kiểu dữ liệu của biến đó. Cú pháp:

var_dump(mixed $value, mixed ...$values): void

Trong đó:

  • $value là biến cần xuất thông tin. $value có thể có kiểu dữ liệu bất kỳ.
  • $values là những biến khác cần xuất thông tin. $values cũng có thể có kiểu dữ liệu bất kỳ.
  • Hàm var_dump() không có kiểu dữ liêu trả về (void).

Hàm var_dump() xuất thông tin của một biến

<?php
$a = array(1, 2, array("a", "b", "c"));
var_dump($a);
?>
Kết quả
array(3) { 
[0]=> int(1) 
[1]=> int(2) 
[2]=> array(3) { 
[0]=> string(1) "a" 
[1]=> string(1) "b" 
[2]=> string(1) "c" } 
}

Hàm var_dump() xuất thông tin của nhiều biến

<?php
$a = array(1, 2, array("a", "b", "c"));
$b = 3.1;
$c = true;
$d = "Hello PHP.";
var_dump($a, $b, $c, $d);
?>
Kết quả
array(3) { 
[0]=> int(1) 
[1]=> int(2) 
[2]=> array(3) { 
[0]=> string(1) "a" 
[1]=> string(1) "b" 
[2]=> string(1) "c" } 
} 
float(3.1) 
bool(true) 
string(10) "Hello PHP."

3. Hàm var_export() trong PHP

Hàm var_export() trong PHP có chức năng xuất thông tin cấu trúc của một biến. Hàm var_export() giống với hàm var_dump(), chỉ khác là hàm var_export() có thể trả về một chuỗi chứa thông tin của biến. Cú pháp:

var_export(mixed $value, bool $return = false): string

Trong đó:

  • $value là biến cần xuất thông tin. $value có thể có kiểu dữ liệu bất kỳ.
  • $return là tham số quyết định kiểu dữ liệu trả về của hàm var_export(). Mặc định $return=false.
  • Nếu $return=false thì hàm var_export() xuất thông tin của biến $value và hàm var_export() trả về NULL. Nếu $return=true thì hàm var_export() trả về một chuỗi (string) chứa thông tin của biến $value.

Hàm var_export() với $return=false

<?php
$a = array(1, 2, array("a", "b", "c"));
$str = var_export($a);
//hoặc
$str = var_export($a, false);
var_dump($str);
?>
Kết quả
array ( 
	0 => 1, 
1 => 2, 
2 => array ( 
0 => 'a', 
1 => 'b', 
2 => 'c', ), 
)
NULL

Hàm var_export() với $return=true

<?php
$a = array(1, 2, array("a", "b", "c"));
$str = var_export($a, true);
var_dump($str);
?>
Kết quả
string(94) "array ( 0 => 1, 1 => 2, 2 => array ( 0 => 'a', 1 => 'b', 2 => 'c', ), )"

Hàm print_r() thường dùng để xuất mảng (array). Hàm var_dump() được sử dụng khi muốn biết kiểu dữ liệu biến. Hàm var_export() ít được sử dụng hơn hàm print_r()var_dump().

5/5 - (5 bình chọn)
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.