Sử dụng hàm empty() trong PHP để kiểm tra biến rỗng

1. Chức năng của hàm empty()

Hàm empty() trong PHP có chức năng kiểm tra một biến có rỗng (empty) hay không. Một biến được xem là rỗng (empty) nếu biến đó không tồn tại hoặc giá trị của nó là rỗng, là 0, là false.

2. Cú pháp của hàm empty()

empty(mixed $var): bool

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra xem có rỗng (empty) hay không. Biến này có kiểu dữ liệu bất kỳ.
  • Kiểu dữ liệu trả về là bool. Nếu biến $var tồn tại và giá trị của biến $var khác rỗng, khác 0, khác false thì hàm empty() trả về false, ngược lại trả về true.

3. Một số ví dụ sử dụng hàm empty()

Kiểm tra biến tồn tại và không tồn tại với hàm empty()

<?php
$exist = 5;
var_dump(empty($no_exist));//bool(true)
var_dump(empty($exist));//bool(false)
?>

Kiểm tra các biến tồn tại với hàm empty()

<?php
$arr = array('1', 2);
$values = array(
	'',
	0,
	' ',
	'0',
	false,
	'false',
	9.1,
	"hello all!",
	$arr
);
foreach ($values as $value) {
    echo "empty(";
    var_export($value);
    echo ") = ";
    var_dump(empty($value));
}
?>
Kết quả
empty('') = bool(true)
empty(0) = bool(true)
empty(' ') = bool(false)
empty('0') = bool(true)
empty(false) = bool(true)
empty('false') = bool(false)
empty(9.1) = bool(false)
empty('hello all!') = bool(false)
empty(array ( 0 => '1', 1 => 2, )) = bool(false)

Lưu ý:

var_dump(empty(00));//bool(true)
var_dump(empty('00'));//bool(false)
var_dump(empty(0x00));//bool(true)
var_dump(empty('0x00'));//false

Ký hiệu 0 hoặc ‘0‘ đều là giá trị 0. Nhưng 00 là giá trị 0 còn ’00’ là một chuỗi bình thường.

Ký hiệu 0x00 là ký tự null trong ASCII ở dạng hệ cơ số 16. Còn ‘0x00’ là một chuỗi bình thường.

Mời bạn đánh giá bài viết
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.