Hàm is_int() trong PHP

1. Chức năng của hàm is_int()

Hàm is_int() trong PHP có chức năng kiểm tra một biến có phải là số nguyên (integer) hay không.

2. Cú pháp của hàm is_ int()

is_int(mixed $value): bool

Trong đó:

  • $value là biến cần kiểm tra có phải là số nguyên hay không. Biến này khi truyền vào cho hàm is_int() thì có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào.
  • Kiểu dữ liệu trả về là bool. Nếu $value là số nguyên thì trả về true, nếu không thì trả về false.

3. Một số ví dụ sử dụng hàm is_int()

$arr = array('1', 2);
$values = array(23, "23", 23.5, "23.5", null, true, false, $arr);
foreach ($values as $value) {
    echo "is_int(";
    var_export($value);
    echo ") = ";
    var_dump(is_int($value));
}
Kết quả
is_int(23) = bool(true)
is_int('23') = bool(false)
is_int(23.5) = bool(false)
is_int('23.5') = bool(false)
is_int(NULL) = bool(false)
is_int(true) = bool(false)
is_int(false) = bool(false)
is_int(array ( 0 => '1', 1 => 2, )) = bool(false)

Hàm is_int() rất dễ sử dụng phải không các bạn.

5/5 - (1 bình chọn)
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.